Miodrag Jovanović

Izvor: Wikicitati
Miodrag Jovanović
Rođenje21. juni 1971.
Šabac, Srbija


  • "Individualna prava, međutim, mogu da se ostvaruju na bilo koji od tri načina – pojedinačno, tako što ih vrši sam nosilac prava; pojedinačno, ali tako što se vrše preko zastupnika nosioca prava; ili u zajednici, tako što ih ostvaruje grupa pojedinaca, kao u slučaju pojedinih temeljnih prava, poput prava na okupljanje, štrajk ili slobodno udruživanje. Nasuprot tome, prava koja ostvaruju pravna lica, npr. preduzeća, uvijek se ostvaruju preko njihovih ovlašćenih zastupnika. Otuda, način na koji se jedno pravo vrši ne može ni na koji način da posluži kao prihvatljiv kriterijum za utvrđivanje njegove prirode. Osim toga, baš kao što činjenica da neka prava mogu da se ostvaruju samo u zajednici s drugima nije presudna da se tim pravima ospori priroda individualnih prava, tako ni suprotna činjenica da pojedina prava mogu da se vrše samo pojedinačno nije presudna da bi im se osporio karakter kolektivnih prava. Shodno tome, kolektivna prava se takođe mogu vršiti na tri načina: od strane individualnog pripadnika kolektiviteta – nosioca prava, kao, na primjer, u slučaju prava na upis ličnog imena prema pravilima jezičke zajednice; od strane kolektiviteta kao takvog, kao, na primjer, u slučaju prava na samoopredjeljenje; ili, od strane zastupničkog tijela kolektiviteta – nosioca prava, kao, na primjer, u slučaju prava manjine na zastupljenost vlastite kulturne baštine u nacionalnim institucijama kulture i umjetnosti (npr. u muzejima ili galerijama)." (Konstitucionalizam i kolektivna prava - pitanje konceptualne kompatibilnosti)