Sud

Izvor: Wikicitati
Idi na: navigaciju, pretragu

Citati[uredi]A[uredi]

 • Abraham Lincoln
  • "[A]ko će se politika vlade po najvitalnijim pitanjima koja se tiču čitavog naroda nepovratno zacementirati odlukama Vrhovnog suda [...] narod će prestati biti sopstveni vladar, u toj mjeri praktično predavajući svoju upravu u ruke tog eminentnog tribunala." (Prvi inauguracijski govor, 1861.)
 • Adam Tucker
  • "[Č]ak i sudija koji je filozofski najpismeniji vjerovatno neće biti naoružan sa potpuno artikulisanom teorijom demokratije. Ali ove vrste briga će uticati na njegovo ili njeno razumijevanje pravila priznanja u slučaju izazova za zakon kako se intuicije i razumijevanja političkog obrazloženja za zakon uklope u zaključke oko toga šta on zahtijeva u marginalnim slučajevima. Sudska odluka o valjanosti upitnog zakona biti će osjetljiva na [sudijino] preferirano objašnjenje općeg pravila koje zahtijeva pokoravanje zakonima. Stoga Hartovo pozitivističko objašnjenje prirode prava vodi do zaključka da će sudije prisegnuti evaluativnom rasuđivanju da odrede prikladan odgovor prilikom osporavanja zakona. To može biti iznenađujuće, naročito u svjetlu čestog, ali karikaturalnog gledišta pravnog pozitivizma kao pravne filozofije koja se tiče isključivanja evaluacije iz formalnog područja pravnog diskursa. Ali on ostaje pozitivistički jer, kakvu god poziciju da sudije zauzmu, ono obavezuje ne zbog evaluativnog rezonovanja koje se koristi da se do njega dođe, već zbog činjenice da su ga usvojili [...] [O]vlaštenja Parlamenta zavise o zahtjevima pravila priznanja, [a] zahtjevi pravila priznanja u tim novim situacijama su neodređeni i, poput svih društvenih pravila, konkretizacija neodređenog društvenog pravila zavisi o evaluativnim prosudbama onih koji pokušavaju da se usklade s njim." (Uncertainty in the Rule of Recognition and in the Doctrine of Parliamentary Sovereignty)
 • Aharon Barak
  • "Odbacujem tvrdnju da sudija tek tvrdi šta je pravo, bez da ga stvara. To je fiktivni, čak i djetinjast pristup. Montesquieuova teorija da sudija nije "ništa više... do usta koja proizvode riječi zakona" je diskreditovana na sličan način. Pretpostavljam da većina sudija vjeruje da, pored toga što ističu šta je pravo, oni ga ponekad i stvaraju. U pogledu common law-a, ovo je bez sumnje tačno: ni jedan sistem common law-a nije isti danas kakav je bio prije pedeset godina, i sudije su odgovorne za ove promjene. Ova promjena uključuje stvaranje. Isto je tačno za tumačenje pravnog teksta. Značenje prava prije i poslije sudske odluke nije isto. Prije odluke postojalo je, u teškim slučajevima, nekoliko mogućih rješenja. Nakon odluke, pravo je ono što odluka kaže da jeste. Značenje prava se promijenilo. Novo pravo je stvoreno. Šta je moja uloga, kao sudije, u ovom kreativnom procesu?" (Sudija u demokratiji)
  • "Pravni sistem nije konfederacija zakona. Pravna pravila i principi zajedno tvore sistem prava čiji različiti dijelovi su čvrsto povezani. Sudija je partner u stvaranju ovog sistema prava. Opseg ovog partnerstva zavisi od tipa prava koje se stvara. U stvaranju common law-a, sudija je stariji partner. U stvaranju usvojenog prava, sudija je mlađi partner. Ipak, on ili ona je partner, a ne tek činilac koji vrši naredbe njegovog ili njenog principala. Drugi bitan zadatak sudije jeste da zaštiti ustav i demokratiju. Po mom mišljenju, svaka grana vlasti, uključujući sudstvo, mora kostiti vlast koja joj je data da zaštiti ustav i demokratiju. Sudstvo i svaki od njenih sudija mora štititi kako formalnu demokratiju, izraženu u zakonodavnoj supremaciji i ispravnim izborima, tako i suštinsku demokratiju, izraženu u konceptima podjele vlasti, vladavine prava, temeljnim principima, nezavisnošću sudstva, i ljudskim pravima. Sudijama su data oba zadatska istovremeno, i u većini slučajeva oni su komplementarni. Ali tokom različitih perioda historije, jedan od njih imao je prednost nad drugim. Mislim da je u svjetlu priznavanja sudske kontrole ustavnosti zakona nakon Drugog svjetskog rata i uključivanjem odredaba ljudskih prava u nove ustave, druga uloga, očuvanje demokratije, porasla u značaju." (Ibid.)
  • "Moj pristup ne pretpostavlja da su sudovi uvijek najbolje institucije za rješavanje sporova; zaista, prihvatam da određene sporove je najbolje riješiti drugdje. Međutim, sud ne treba abdicirati svoju ulogu u demokratiji tek zbog toga što mu je neugodno ili što se plaši napetosti sa drugim granama vlasti u državi [...] Općenito gledano, pogodnosti koje se dobijaju od široke doktrine ne-utuživosti značajno su manje nego pogodnosti koje se dobijaju od uže." (Ibid.)
  • "[S]udski aktivizam je sudska tentencija – svjesna ili nesvjesna – za ostvarenjem prikladne ravnoteže između sukobljenih društvenih vrijednosti (poput prava pojedinaca protiv potreba zajednice, slobode jedne osobe protiv druge, autoriteta jedne grane vlasti protiv druge) kroz promjenu postojećeg prava (ukidanjem neustavnih zakona, ukidanjem sekundarnog zakonodavstva koje je suprotno zakonima, pobijanjem sudskog precedenta) ili kroz stvaranje novog prava koje prije nije postojalo (kroz tumačenje ustava ili zakonodavstva, kroz razvoj common law-a). U mijenjanju postojećeg prava ili stvaranju novog prava, aktivistički sudija ne oklijeva da poništi pravnu mjeru stvorenu od drugih grana vlasti u prošlosti, od sudija koje su mu prethodie, ili do pojedinaca. Da bi ostvario svoje ciljeve, aktivistički sudija je voljan razviti nove sudske mjere i sredstva (uključujući sistem tumačenja, načine pobijanja precedenata, pravila koja otvaraju vrata suda drugim parničarima) koje će mu dopustiti da promijeni postojeće pravo ili stvori novo pravo." (Ibid.)
  • "[S]amoograničenje [...] je sudska tendencija – svjesna ili nesvjesna – za ostvarenjem prikladne ravnoteže između sukobljenih društvenih vrijednosti očuvanjem postojećeg prava radije nego stvaranjem novog prava. Ono nalazi izražaj u nesklonosti sudije da poništi pravnu mjeru koja je određena u prošlosti. Samoograničeni sudija općenito ostvaruje njegove ciljeve koristeći postojeća sudska sredstva." (Ibid.)
  • "Razlikovanje između aktivizma i samoograničavanja je stvar mjere, ne vrste. Ni jedan sudija nije uvijek aktivistički, kao što ni jedan sudija ne vrši uvijek samoograničavanje." (Ibid.)
 • Aileen Kavanagh
  • "Prva razlika između zakonodavnog i sudskog pravotvorstva jeste da, za razliku od zakonodavaca, sudije stvaraju pravo kroz interpretativno rasuđivanje. U jurisdikciji sa pisanim Ustavom, odluka sudije mora biti rezultat tumačenja Ustava - ona ne može biti rezultat 'čistog moralnog rasuđivanja'. Općenito gledano, zakonodavci ne moraju stvarati pravo kroz interpretativno rasuđivanje - oni mogu jednostavno stvoriti novo pravo na temelju onoga za što vjeruju da je poželjno [...] [Drugo], sudije su obavezane da donose svoju odluku unutar prethodno postojećeg pravnog okvira i standarda, bez obzira na njihovo gledište vrijednosti činjenja toga ili vrijednosti određenih pravnih odredaba [...] [Treće], precedenti ustavnog suda čine dio obzira koje sudija mora (a zakonodavac ne mora) uzeti u obzir prilikom donošenja ustavne odluke. Oni uvijek moraju dati ozbiljan obzir relevantnim precedentima, čak i ako ih konačno namjeravaju nadglasati. Ako izaberu opciju nadglasavanja, to se mora podržati dobrim razlozima i snažnim opravdanjem [...] [Četvrto], pored pravnih materijala koje sudije moraju primijeniti i uzeti u obzir u njihovoj pravotvornoj aktivnosti, postoje također prihvaćene norme u pravnoj kulturi koje ukazuju kako se očekuje da se sud ponaša u ustavnom presuđivanju [...] Za razliku od zakonodavaca, koji imaju gotovo neograničeni izbor u područjima prava koje žele promijeniti ili unaprijediti, sudije mogu presuđivati samo o stvarima koje dođu pred njih [...][S]udski zadatak je većinom negativan: oni mogu blokirati ili spriječiti izvršenje politika izvršne ili zakonodavne vlasti za koje vjeruju da su štetne za temeljna ustavna prava ili principe, ali oni nisu ohrabrivani da ocrtavaju programatske politike za koje vjeruju da su poželjne da bi se regulisala ili provodila ustavna prava općenito." (The Idea of a Living Constitution)
 • Albie Sachs
  • "Jednom je Samuel Alito, sudija Vrhovnog suda Sjedinjenih država, spomenuo da mi praktikujemo "ustavni aktivizam". Ja sam odgovorio: Da! Jer imamo aktivistički ustav [...] [S]am Ustav pretpostavlja da mi imamo aktivistički Ustavni sud, koji je uključen u pronalaženje odgovora temeljenih na principima koji su primjenjivi na temeljne probleme rasizma, seksizma, i nejednakosti u zemlji." (intervju Meeting Albie Sachs: From Outlaw to Constitution Maker)
 • Alec Stone Sweet
  • "Tvrdi se da ustavni sudovi vrše četiri temeljne "funkcije": (1) oni djeluju kao "protuteža" večinskoj vladavini; (2) oni "pacificiraju" politiku; (3) oni legitimiziraju javno politiku; i (4) oni štite ljudska prava [...] [U]stavne sudije mogu ispuniti ove funkcije učinkovito samo u onom opsegu u kojem se oni zaista ponašaju kao (veoma moćni) "pozitivni" zakonodavci. Ako, na primjer, ustavne sudije koje su ukinule zakon kao neustavan i, u isto vrijeme, nisu rekle (ili barem signalizirale) zakonodavcu kako treba dalje da djeluje, onda ustavnosudska kontrola ne bi mogla biti ni "korektiv" zakonima, niti bi pravotvorce mogla "uputiti na pravi put". (Vladanje sa sudijama)
  • "[U]stavne norme – naročito odredbe o pravima – postale su izvor prava, na koji se mogu pozivati stranke u parnicama i koje mogu biti primjenjene od strane redovnih sudova u privatno-pravnim sporovima; ustavni sud, kroz svoju nadležnost nad konkretnom kontrolom i ustavnim tužbama, razvio se u vrstu visokog žalbenog suda za pravosuđe, uključujući se u zadatke ovog drugog povodom utvrđivanja činjenica i primjene pravila; i tehnike ustavno-sudskog odlučivanja postale su bitan oblik zagovaranja i odlučivanja od strane redovnih sudova. Konstitucionalizacija je djelimično normativna posljedica horizontalnog učinka (među privatnim strankama) ustavnih prava, a dijelom proizvod složenog dijaloga [kroz ustavne tužbe/žalbe] između ustavnih sudija i pravosuđa." (Constitutional Courts)
  • "Pod frazom sudski puč razumijem temeljnu transformaciju u normativnim temeljima pravnog sistema kroz ustavno pravostvorstvo suda. / 'Normativni temelj' je pravilo višeg prava sistema. Iako postoje razlike između Kelzenove koncepcije Grundnorme i Hartovog pojma pravila priznanja, sudski puč je sudska odluka koja mijenja oboje. / Konceptualiziram 'temeljnu transformaciju' restriktivno. Prvo, moramo imati mogućnost da zaključimo da bi, razumno, ustavno pravo koje je proizvedeno transformacijom bilo odbijeno od utemeljitelja da je to stavljeno na pregovarački sto. Drugo, ishod mora promijeniti - temeljno - kako pravni sistem funkcioniše, opet na načine koji su, očito, biti nenamjeravani od utemeljitelja. Transfomacija će učiniti nemogućim za posmatrača da deducira novi sistem iz institucionalnog dizajna u nekom ex ante ustavnom trenutku. To će također implicirati prekid sa ortodoksijom podjele vlasti prije puča. Drugim riječima, tradicionalna šema podjele vlasti neće oslikavati ustavne uloge i ograničenja dodijeljena organima države nakon puča. / Konačno, pod 'ustavnim pravotvorstvom' mislim na modifikaciju ustava kroz presuđivanje (tumačenje i primjenu). Sudski puč sačinjava posebnu vrstu pravotvorstva, onu koja mijenja temeljnu normu i pravilo priznanja [...] [B]ilo koji pokušaj opravdanja tih odluka kao dedukcija iz Grundnorme ili iz slova ustavnog prava, propasti će, upravo iz razloga što takve odluke mijenjaju, temeljno, samu Grundnormu. Kao rezultat, veliki dio doktrinarne aktivnosti posvećuje se odbrani puča na funkcionalističkim ili normativnim osnovama, ili napadajući ih na drugim osnovama (npr. podjela vlasti)." (The Juridical Coup d’État and the Problem of Authority)
 • Alex Stein
  • "Presuđivanje je epistemička društvena praksa - praksa prihvatanja i odbijanja činjeničnih tvrdnji koje se ističu kao "istinite" na sudu. Presuditelji određuju prava, dužnosti i odgovornosti osoba oslanjajući se na činjenice koje ocjenjuju kao dovoljno vjerovatne da budu istinite. Te evaluacije istine nisu licemjerne: kada utvrđivač činjenica kaže da su te i te činjenice "više vjerovatne nego ne" ili "van razumne sumnje" oni to zaista i misle. Ova potraga za istinom jeste ono što mi, kao organizirano društvo, postavljamo kao cilj presuditeljima. Ključna odlika koja izdvaja sudove kao epistemičke autoritete jeste nezainteresovanost razloga koji opravdavaju njihove činjenične nalaze. Opravdavajući aparat kojeg sudovi koriste u donošenju njihovih činjeničnih nalaza moraju ne samo potvrđivati vjerovanje suda da su njegovi nalazi dovoljno vjerovatni da budu istiniti. Svaki pojedinačni dio tog aparata mora biti nezainteresovan na sljedeći način: sudu nije dopušteno da želi bilo kakav pojedinačni ishod. Preciznije, nije dopušteno za sud (tj., za sudiju ili porotu) da koristi razloge koji uključuju željenje određenog ishoda u konačnoj odluci o određivanju činjenica [...] Sposobnost da razviju nezainteresovano opravdanje za faktičke nalaze i da ih odašilju relevantnoj publici - parničnim strankama i društvu u cjelini - jeste središnja karakteristika sudova. Ova karakteristika pretvara sudove u epistemičke autoritete [...] [S]udovi vrše ovaj autoritet samo u zoni koja je "interesno slobodna", u kojoj se njihovo određivanje vjerovatnoće sporne činjenice može učiniti i opravdati samo na epistemičkim osnovama. To nije slučaj sa "interesno-opteretećim" prostorom, gdje sudovi raspodjeljuju rizike greške pod uslovima nesigurnosti. Ovaj prostor kontrolišu dokazna pravila raspodjele rizika: tereti dokazivanja, koroboracije, rekla-kazala, mišljenje, karakter, i drugo. Ta pravila su vođena moralnim i političkim, radije nego epistemičkim, razlozima. Njihova uloga jeste da raspodjele rizike greške među parničnim strankama, optuženima, i tužiteljima postavljajući pragove vjerovatnoće za određivanje činjenica i kriterije prikladnosti za dokaze na kojima se čine te činjenice." (On the Epistemic Authority of Courts)
 • Alexander Bickel
  • "[S]udovi imaju određene kapacitete za suočavanje sa pitanjima principa koje zakonodavci i izvršna vlast ne posjeduju. Sudije imaju, ili trebaju da imaju, slobodno vrijeme, trening, i izolaciju da slijede puteve naučnika u ostvarenju ciljeva vladavine. To je ključno u sređivanju trajnih vrijednosti društva, i nije nešto što institucije mogu dobro raditi povremeno, djelujući najvećim dijelom u drugoj brzini. To zahtijeva navike uma i neodstupne institucionalne običaje." (The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics)
 • Alf Ross
  • "Promjenjivo ponašanje sudije može se razumjeti i predvidjeti jedino kroz ideološku interpretaciju, to jeste, kroz postavljanje hipoteze određene ideologije koja pokreće sudiju i motivira njegove postupke. Drugi način izražavanja iste stvari jeste reći da pravo pretpostavlja, ne samo regularnost u načinu postupanja sudije, već i njegovo iskustvo obavezanosti pravilima. U konceptu važenja dva pojma su uključena: djelimično vanjski primjetno i regularno priklanjanje sa obrascem djelovanja, i djelimično iskustvo ovog obrasca djelovanja kao dijela društveno obavezujuće norme." (O pravu i pravdi)
 • Andras Sajo
  • "Kontinentalno ustavno sudstvo stoji snažno u prilog povećanoj zaštiti temeljnih prava. S obzirom na tu činjenicu, večina italijanskih, njemačkih, španskih slučajeva nastaju iz stvarnih pravnih sporova, i ustavna kontrola se tamo pojavljuje najviše kao apelaciono ustavno sudstvo. Ustavno sudstvo ne utječe primarno na zakonodavstvo, već na redovno pravosuđe i, u praksi, ono proširuje konstitucionalizam (primarno kroz zaštitu ljudskih prava) na područja izvan javnog prava, na krivično, upravno, i privatno pravo." (Ograničavanje vlade)
 • Andrei Marmor
  • "[P]ostoje neki ozbiljni problemi [sa idejom da postoje neki institucionalni elementi u načinu na koji sudovi dolaze do svojih odluka koji su takvi da vode ispravnom moralnom rasuđivanju]. Prvobitno, sudovi su tipično pod ozbiljnim političkim pritiskom da svoje argumente prikažu u pravičkom obliku, opravdavajući svoje odluke na legalistički način, čak i ako je slučaj, kao u večini ustavnih slučajeva, da je odluka zaista očito moralnog ili političkog tipa. Ova legalistička pretenzija od koje se sudovi teško oslobađaju nije naročito prikladna sa ispravno moralno rasuđivanje. Drugo, sudovi tipično djeluju u akuzatorskom okruženju, gdje stranke u određenom sporu zagovaraju svoj slučaj pred sudom. Moralna i politička pitanja od velikog značaja, međutim, trebaju uzeti u obzir puno širi spektar pitanja i interesa koji mogu ne biti prikladno zastupljeni u akuzatorskom procesu. Konačno, treba imati na umu da sudije nisu eksperti u moralnom rasuđivanju. Ustavne sudije možda jesu kraljevi, ali nisu kraljevi filozofi. Ništa u pravnom obrazovanju ili pravnoj stručnosti koje sudije steknu ne priprema ih da bolje provode ispravno moralno rasuđivanje nego zakonodavci ili drugi (razumno obrazovani) članovi zajednice." (Are Constitutions Legitimate?)
  • "Ustavnosudska pitanja su večinom (ili, barem, jako često) moralna pitanja. Ispravna ustavnosudska odluka mora biti moralno ispravna. U ustavnosudskim slučajevima, sudije imaju ovlaštenja da naprave značajnu moralnu razliku. Iz sumnji koje smo iznijeli o konstitucionalizmu slijedi da sudije ne trebaju da imaju takvu vrstu ovlaštenja. Ali iz toga ne slijedi da ukoliko sudije zaista imaju takvo ovlaštenje, da se trebaju ograničavati od činjenja moralne odluke koja je opravdana imajući u vidu okolnosti [...] Ako se loš proces ne može promijeniti, onda barem trebamo strijemiti da imamo najbolje moguće rezultate." (Ibid.)
 • Antonin Scalia
  • "[P]o mom gledištu izbor za sudiju koji vjeruje da je smrtna kazna nemoralna jeste otkaz, radije nego puko zanemarivanje ispravno usvojenih, ustavnih zakona i sabotiranje slučajeva smrtne kazne. On je, na kraju krajeva, uzeo zakletvu da će primjenjivati zakone i nije mu dato ovlaštenje da ih potkopa sa sopstvenim pravilima. Naravno, ako on to osjeća dovoljno snažno on može ići i dalje od pukog otkaza i voditi političku kampanju da ukine smrtnu kaznu - i ako to neuspije, voditi revoluciju. Ali on ne može ispravljati zakone." (God's Justice and Ours)
  • "Sistem vladavine koji podvrgava Narod komitetu devet neizabranih pravnika nezaslužuje da se zove demokratijom." (Obergefell v. Hodges)

B[uredi]

 • Biblija
  • "Ne činite nepravdu na sudu, ne gledajte što je ko siromah, niti se povodi za bogatim; pravo sudi bližnjemu svom." (Levitski Zakonik, 19:15)
  • "Ovo je šta treba da činite: govorite istinu jedan drugom, sudite pravo i mirno na vratima svojim." (Zaharija, 8:16)
  • "Ne činite nepravde u sudu, ni mjerom za dužinu, ni mjerom za težinu, ni mjerom za stvari koje se sipaju." (Levitski Zakonik, 19:35)
  • "Ne sudite! I nećete biti suđeni.
Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i
kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti" (Matej, 7:1)
  • "Jer on [Bog] nije čovjek kao ja, da mu odgovaram, da idem s njim na sud.
O, kad bi bio koji sudac među nama, koji bi svoju ruku stavio na nas obojicu,
Koji bi odmaknuo od mene prut njegov, da me više ne strši strah od njega!" (Stari zavjet, Job, 9:32-34)

Bernard Jackson

  • "Presuda" nije tek tvrdnja koja može biti istinita ili lažna; to je govorni čin koji ističe ili istinu ili dokaz te tvrdnje. Njegovo značenje će zavisiti u dijelu od narativne strukture pozicije osobe koja stvara taj govorni čin." (Truth or Proof?: The Criminal Verdict)
 • Bojan Bugarič
  • "Kelzenov strukturalni dizajn apstraktne kontrole za ustavni sud konačno je imao suprotan učinak od njegovog namjeravanog cilja održavanja ustavnih sudova relativno slabim vis-a-vis parlamenta. Njegov cilj je bio da naglasi funkciju ustavnog suda kao "negativnog zakonodavca", nasuprot "pozitivnom zakonodavcu". Međutim, ova teorija oslanja se na pogrešnu pretpostavku da formalna, apstraktna sudska kontrola izbjegava suštinsko i politički orijentisano odlučivanje. Kada sudovi čine političke prosudbe u kontekstu koji je razveden od konkretnih slučajeva ("apstraktna sudska kontrola"), oni bez sumnje nalikuju na zakonodavce više nego na sudove. Apstraktni karakter sudskog političkog odlučivanja stoga priziva, radije nego ograničava, otvoreno sudsko stvaranje politike." (Courts as Policy-Makers: Lessons from Transition)
  • "Ustavni sudovi se trebaju suzdržati od rješavanja velikih, strukturalnih reformi i umjesto toga trebaju češće popuštati zakonodavcu. Sudovi se trebaju fokusirati na zaštitu pojedinačnih prava, rješavanju drugih individualiziranih konkretnih pravnih sporova, kao i na strukturalne intervencije koje su ograničene na pojedinačne, lokalizirane probleme." (Ibid.)
 • Brian Leiter
  • "Mi trebamo reći istinu izbornom tijelu: pravotvorci ne mogu predvidjeti sve probleme koji će nastati, ali u civiliziranom društvu, trebaju nam sudovi da nam ponude autoritativna rješenja sporova koji su ostavljeni nerješenim u postojećim izvorima prava. Sudije igraju tu ulogu, i što je "viši" sud, vjerovatnije je da će taj sud biti pozvan da vrši ograničenu moralnu i političku prosudbu, slično onome što očekujemo od iskrenih zakonodavaca, uz pretpostavku da taj termin nije oksimoron u Americi ovih dana. Stoga, kada se takve sudije imenuju, nominalni predstavnici naroda trebaju procijeniti kvalitet moralne i političke prosudbe koju bi nominovani vršio. Da li će nominirani nagonski stati na stranu tržišta nasuprot državnoj regulaciji, uz većinu protiv manjine, uz religiozne protiv nereligioznih, uz one koji drže da je ustav slijep na rasu protiv onih osjetljivih na opasnu ulogu rase u društvu, uz policiju protiv optuženih, uz trenutne ideološke fiksacije Republikanske stranke protiv trenutnih ideoloških fiksacija Demokratske stranke? Da li je nominovani osjetljiv na nepravdu, na obespravljene, na gubitnike u političkom procesu, ili da li se on ili ona nagonski stavlja na stranu onih na vlasti, sa statusom quo? Ova pitanja trebaju biti središnja u procesu potvrđivanja članova super-zakonodavca - ili, radije, ona trebaju biti središnja za javnost u tom procesu, jer su ona očito centralna za istinske nominovane. Ona su također, istina, predmet špekulacija, glasina i tračeva, ali to nije isto kao i njihovo činjenje središnjim u istinskim procedurama u kojima Senat potvrđuje nominovanog. Postoje, zasigurno, mnoga pitanja u kojima je pravna stručnost suštinska, ali ne postoji manjak kandidata sa zahtjevanom stručnošću za tumačenje tehničkih pravnih pitanja i zaista je rijetko da Predsjednik istakne kandidata za super-zakonodavca kojem nedostaje ta sposobnost. Ono što nije rijetko, na žalost, jeste za Predsjednike da istaknu kandidate za super-zakonodavca kojeg izaberu na temelju njihovih moralnih i političkih gledišta, ali onda ne priznaju tu činjenicu ostatku javnosti, zaista, da se usprotive kada Senat čak ispituje takva gledišta. / Postoji, mora se priznati, istinska briga oko ohrabrivanja iskrenosti po ovim pitanjima. Briga, jednostavno rečeno, jeste u tome da će ohrabriti sudije da prekorače pravne granice čak i više nego što to već čine. Možda je tako, ali status quo je u tome da izabrani zvaničnici imenuju super-zakonodavce zbog njihovih moralnih i političkih gledišta, ali nikome nije dopušteno da raspravlja tu činjenicu u javnosti. Ako, zaista, imamo javnu raspravu o tome što svi insajderi već znaju - naime, da apelacione sudije na najvišim nivoima moraju vršiti moralnu i političku prosudbu - onda možda te sudije koje zaista prežive proces će biti one čije se moralne i političke prosudbe bliže poklapaju sa onima šire javnosti?" (Constitutional Law, Moral Judgment, and the Supreme Court as Super-Legislature)

C[uredi]

 • Carl Schmitt
  • "Čini se vjerovatnim misliti da je sudsko rješavanje svih političkih pitanja ideal vladavine prava. Ali to bi previdjelo da proširenje sudovanja na stvari koje možda više nisu utužive može samo naštetiti ugledu sudova. Kao što sam često ukazivao, kako za ustavno, tako i za međunarodno pravo, posljedica takvog proširivanja ne bi bila u juridifikaciji politike već u politizaciji sudovanja." (Čuvar ustava)
  • "Ako bi se uspostavio, umjesto organa koji je kompetentan po ustavu, ustavni sud koji bi trebao odlučivati o svim sumnjama i neslaganjima koja bi mogla nastati, i kojem bi se mogla žaliti večina Reichstaga koja inače ne bi imala mogučnost odlučivanja, ili možda čak i manjina, uspostavili bi političku instituciju pored Reichtaga, predsjednika Reicha, i vlade Reicha. Ovim ne bi postigli ništa osim situacije u kojoj bi se djela vlade, upućivanjem na proizvoljne 'razloge za odluku', podržavala ili zabranjivala pod izlikom juridičke forme. Nikakva fikcija, koliko god nategnuta, ne bi mogla spriječiti bilo koga da gleda i ocjenjuje takav sud kao političku instituciju. Problemi i kontradikcije koji moraju nastati iz bilo kojeg pokušaja kombiniranja ozbiljnih ustavnih sporova sa autentičnim sudovanjem tada bi postali isuviše očiti." (Ibid.)
  • "Uvijek dolazimo do iste jasne alternative: ili postoji očito i nesumnjivo kršenje odredaba ustava, i u tom slučaju sud će kazniti to kršenje, izričito ga određivajući u prikladnoj formi i vršenjem vindikatorne krivične pravde; ili sumnja koja se tiče sadržaja norme je toliko osnovana, i sadržaj same norme je toliko nejasan, da je nemoguće govoriti o kršenju, čak i ako je sud drugačijeg mišljenja od zakonodavca ili vlade za čije se akte kaže da stoje u suprotnosti sa dvosmislenim ustavnim odredbama. Jasno je da, u ovom drugom slučaju, odluka suda ne može imati nikakvo drugo značenje nego ono autentičnog tumačenja [...] Svaki organ koji na autentičan način stavlja sporni sadržaj zakona van sumnje uistinu djeluje kao zakonodavac. I ako stavlja van sumnje dvosmisleni sadržaj ustava onda djeluje kao ustavni zakonodavac. Konačni pravno-teorijski razlog za ovu uvijek-ponavljajuću alternativu je sljedeći: svaka odluka, čak i ona parničnog suda koja podvodi konkretno pitanje činjenica, sadrži trenutak čiste odluke koji ne može biti izveden iz sadržaja norme. Ja upućujem na to kao na 'decizionizam' [...] Ovdje, decizionistički element nije tek dio odluke, dio koji mora da nadopuni normu da bi uopće učinio res judicata mogućom. Radije, sama odluka je poenta i svrha presude, i njena vrijednost ne sastoji se u neodoljivoj argumentaciji, već u autoritativnom uklanjanju sumnje koja nastaje iz mnogih različitih i kontradiktornih mogućih argumentacija." (Ibid.)
  • "Koncentracija svih ustavnih sporova u jedinstvenom sudu pravde, oformljenom od profesionalnih državnih službenika koji ne mogu biti uklonjeni, i koji su nezavisni po tom osnovu, stvorilo bi drugi dom čiji bi članovi bili profesionalni državni službenici. Nikakva vrsta sudskih procedura ne bi mogla sakriti činjenicu da bi takav Staatsgerichtshof ili ustavni sud bio visoko politički autoritet obdaren sa nadležnošću ustavnog zakonodavstva. Iz demokratske tačke gledišta, bilo bi jedva moguće prenijeti takve ovlasti aristokratiji u togama." (Ibid.)
 • Carl Wellman
  • "Da li pravila društvene prakse koja definišu praksu presuđivanja sudskih predmeta određuju šta je pravo? U večini slučajeva to čine. Razlog za to jeste što je centralno za bilo koje pravilo društvene prakse koje definiše ulogu sudije obrazac djelovanja koji zaista praktikuju sudije, i to kako se pravni tekstovi zaista primjenjuju u praksi jeste ono što određuje stvarno pravo. Ali neke sudije mogu zastraniti od ove opće prakse, u kojem slučaju ono što pravo jeste bilo bi određeno onim što oni zaista čine, ne onim što pravilo kaže da oni trebaju da čine." (Ustavna prava)
 • Cass Sunstein
  • "[U]stavne persone [predstavljaju] sudske uloge i samo-prezentacije koje oštro razdvajaju sudije (kao i akademske komentatore). Vodeće persone su heroji, vojnici, burkeanci, i mutavci. Općenito govoreći, heroji su voljni prizvati Ustav da ponište državno ili federalno zakonodavstvo; vojnici se priklanjaju djelovanju političkih grana vlasti; burkeanci se priklanjaju samo inkrementalnim primjenama; i mutavci preferiraju da ne odlučuju o teškim pitanjima. / Važno je naglasiti da su persone samo apstraktne i stilizirane, i ni jedan stvarni sudija nije jedna od njih. Ipak, pojedine sudije mogu biti asocirane sa pojedinim personama, ali bilo kakva takva asocijacija najbolje se razumijeva samo tako da je u posebno značajnim prilikama sudija preuzeo tu personu, ili da sudija pokazuje tendenciju prihvatanja te persone u najvažnijim i zahtjevnijim predmetima. Tijekom karijere ili čak godine, mnoge stvarne sudije usvojit će svaku personu. Neke sudije mijenjaju personu često od predmeta do predmeta jer njihova preferirana teorija tumačenja zahtijeva takvo mijenjanje; druge sudije imaju manje ili više dosljedne persone jer to zahtijevaju njihove preferirane teorije; dok druge sudije mijenjaju svoje stanovište iz strateških ili drugih razloga. / Važno je uvidjeti da prihvatanje persone ne mora biti oportunističko ili manipulativno; to je općenito autentični odraz uloge koja "ispada" iz sudijine preferirane teorije tumačenja. Ipak, ne može se poreći da sudija može usvojiti personu iz strateških razloga. Na primjer, sudija može apstraktno preferirati da bude heroj, ali u svjetlu relevantnih ograničenja (kao što su precedenti, unutrašnja dinamika na višečlanom sudu, ili očekivane reakcije javnosti), ona može pisati kao burkeanac - sa nadom da burkeanski put može eventualno proizvesti isti rezultat koji bi diktirao heroizam. Mutavost također može biti strateška, način kupovanja vremena do pravog trenutka [...] [A]naliza Ustavnih Persona mogla bi se ispravno smatrati kao da pripada studiji sudske politike ili čak prava i književnosti [...] Ali ja ih razumijevam dosta drugačije ovdje. Mi bi mogli vidjeti persone ne kao pitanje sudske politike ili retorike, već kao proizvod toga kako različite sudije zaista razumijevaju svoje poslove, i kako obavljaju te poslove u različitim kontekstima." (Constitutional Persone)
 • Christopher Thornhill
  • "[P]rvo, ustanovljavajuća vlast je sada gotovo neizbježno predmet prethodnih transnacionalnih pravnih ograničenja. Ovo znači da se nacionalni i supranacionalni zakoni isprepliču na nesiguran način, i malo se zakona može vidjeti kao da jasno izviru iz primarnih ustavotvornih akata, situairanih striktno izvan prava. Pored toga, drugo, brojne institucije, ali uglavnom ustanovljena sudska tijela locirana između nacionalnih političkih zajednica i supranacionalnih pravnih poredaka, prisvajaju ovlaštenja ustavotvorstva. To također znači da je potkopan legitimacijski status ustanovljavajuće vlasti kao originirajućeg vanjskog izvora prava. Štaviše, treće, striktna funkcionalna podjela između ustanovljavajuće i ustanovljene vlasti postala je zamagljena. Mnogi akteri, nacionalni i transnacionalni, sada se kreću slobodno preko do sada (konceptualno) jasnih linija između ustanovljene i ustanovljavajuće vlasti, i ustanovljeni akteri svrhovito prisvajaju de facto ustanovljavajuću vlast. To je opet najnaglašenije u slučaju sudova, koji rutinski koriste ustanovljene ovlasti kako da nezavisno prerade temelje njihovog sopstvenog autoriteta, te da artikulišu utemeljujuće norme za druge grane vlasti (nacionalne i transnacionalne). Ustanovljavajuća vlast, ukratko, sada je instrinzično juridificirana: jednom je bila originerni i vanjski izvor prava, ali je sada uskladištena u pravu. / Zaista, s oprezom možemo zaključiti da u savremenom političkom sistemu ustanovljavajuća vlast je zamjenjena [ljudskim] pravima kao dominantnim izvorom legitimnosti; ovaj zaokret potcrtava promjenjenu političku formu savremenog društva. Transnacionalno provođene norme [ljudskih] prava sada sve više predefinišu ustavne uslove za legitimno vršenje vlasti, i sada iz normi koje se tiču [ljudskih] prava, a ne iz bilo kakvog primarnog suverenog čina ustavotvorstva, savremeni politički sistem općenito izvodi svoj autoritet i svoje samoobjašnjenje. [Ljudska] [p]rava se tipično transplantiraju preko nacionalnih podjela od strane sudova, i oni djeluju kao pokretni surogati za ustanovljavajuću vlast gdje se god zahtijevaju funkcije građenja političke zajednice ili opravdanja za primarne činove zakonodavstva. Kao rezultat ovoga, transnacionalni ustavni poredak nastaje, koji je definisan činjenicom da je neposredni pred-pravni izvor legitimnosti izgubljen, i političke institucije sada dobijaju svoj autoritet iz pred-ustanovljenih aktera i pred-ustanovljenih pravnih normi, uobičajeno temeljenih u očekivanjima koja se izvode iz korpusa transnacionalnih prava." (Contemporary constitutionalism and the dialectic of constituent power)

D[uredi]

 • Daryl J. Levinson
  • "U opsegu u kojem ustavno pravo treba da pomogne u rješavanju agencijskog problema predstavničke vlade 'čuvajući društvo protiv ugnjetavanja od njenih vladara', sudovi mogu igrati vrijednu dodatnu ulogu autoritativnog identifikovanja i publiciranja ustavnih kršenja i stoga podupiranja koordinirane odbrane šire javnosti. Budući da bi javnost imala koristi od sudskog nadzora vladinih zvaničnika, ona ima podsticaj da se odupre bilo kojem pokušaju samozainteresovanih zvaničnika da se miješaju u rad Suda ili potkopaju njegov autoritet. Ovo objašnjenje 'zvona za uzbunu' sudske uloge u zaštiti narodne suverenosti protiv nepovjerljivih vladinih činilaca oslikava se u savremenom empirijskom dokazu da Sudske odluke nisu manje - već možda i više - u skladu sa javnim mišljenjem nego sa onim političkih grana vlasti [...] Ustavni tekst je jedna važna fokalna tačka, ali budući da je test često maglovit, irelevantan, ili suštinski neprihvatljiv, sudska kontrola je izrasla kao alternativni lokus ustavne koordinacije. Sudsko rješavanje političkih kontroverzi je vrijedno političkim činiocima, dajući im razlog da poštuju i očuvaju sudski autoritet, bez obzira na njihovo suštinsko slaganje ili neslaganje sa ishodima [...] Dalji razlozi za potporu sudskog autoriteta slijede iz logike ponovne igre i reciprociteta. Drugi standardni model sudske nezavisnosti zamišlja sukobljene političke koalicije koje se prešutno slažu da podrže nezavisno sudstvo da bio se ogradili od rizika sve-ili-ništa obrta političke sreće [...] Političke koalicije koje pak sigurno drže vlast mogu imati koristi od sudske kontrole na druge načine. Naime, sudovi mogu biti koristi u provođenju njihovih političkih agendi [...] [M]ožemo ući u trag podrške nekih grupa za Sud u njihovim specifičnim investicijama u sudski autoritet. Pravnici mogu biti dobar primjer. Dok je advokatska komora uvijek bila podijeljena u političkoj i ideološkoj liniji, pravnici su isticali cehovni interes u odbrani i proširenju sudskog autoriteta." (Parchment and Politics: The Positive Puzzle of Constitutional Commitment)
 • Dieter Grimm
  • "[U]stavni sudovi neizbježno prelaze liniju između prava i politike i između procesa pravotvorstva i primjene prava [...] Prvo, u vršenju sudske kontrole ustavni sudovi odlučuju o ustavnosti zakona i stoga o ispravnosti zakonodavnog ponašanja; drugo, ustav ne nudi nedvosmislen i potpun standard za te odluke. To je već tačno u odnosu na organizacione i proceduralne norme, te čak i više tačno u odnosu na suštinske norme kao što su temeljna prava." (Constitutional Review and Legislation: An International Comparison)
  • "[P]itanje da li država treba usvojiti ustavno sudovanje, ili ne, nije ono principa, već pragmatike. To zahtijeva balansiranje i troškove [...][S]vaka država mora naći sopstvena rješenja." (Constitutional Adjudication and Democracy)

Đ[uredi]

vi barem imate posla jer ćud je ćud a sud je sud.
Verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo,
da svakom sudiš pošteno jer čast je čast a vlast je vlast." (Pjesma Ne lomite mi bagrenje)

F[uredi]

 • Felix S. Cohen
  • "Sudija realista, konačno, neće sebe ili bilo koga drugoga zavaravati temeljeći odluke na kružnom rasuđivanju iz postojanja ili odsustva korporacija, zavjera, vlasničkih prava, titulusa, ugovora, uzročno-posljedičnih veza, ili drugih pravnih izvedenica same sudske odluke. Radije, on će iskreno ocijeniti sukobljene ljudske vrijednosti koje su suprotstavljene u svakom sporu, ocijeniti društveni značaj precedenata prema kojima svaki zahtjev apelira, i otvoriti sudnicu za sve dokaze koji će baciti svjetlo na delikatni praktični zadatak društvene prilagodbe, i povjeriti Von Jheringovom raju pravnih koncepata sve pravnike čija je jedina vještina ona konceptualnog akrobate." (Transcendentalna budalaština i funkcionalni pristup)
 • Francisco J. Urbina
  • "[O]pće razlikovanje između dva oblika presuđivanja: presuđivanje u skladu sa pravnim kategorijama, i presuđivanje bez upravljanja kroz pravne kategorije. Razlikovanje leži u načinu na koji sudije vide svoj zadatak, i, praktično, na način na koji se odnose prema pravnim kategorijama – da li razumijevaju svoj zadatak kao onaj koji je upravljen uglavnom na tačnu primjenu pravnih kategorija na predmetni slučaj, ili da li misle da njihov zadatak nije informisan na nakav način pravnim kategorijama. (Razlikovanje ne leži, kao što bi se moglo činiti, na relativnoj maglovitosti normi koje se primjenjuju u slučaju). Kada sudije presuđuju u skladu sa pravnim kategorijama, koji su primarno zabrinuti za ustnovljavanje koje se pravne kategorije primjenjuju na slučaj, i kako se te pravne kategorije trebaju tumačiti. To nije nužno mehanička operacija. Ponekad je potrebno mnogo tumačenja da bi se razumjela određena pravna kategorija. U tim slučajevima, sudija bi mogao učiniti više stvari: mogao bi pribjeći zakonodavnoj historiji, ili vidjeti da li postoji neka analogna institucija koja rješava slučaj. Mogao bi pokušati vidjeti tu pravnu kategoriju u njenom najboljem svjetlu, pokušavajući razumjeti šta je njena svrha i stoga dobiti uvid o tome kakve posljedice treba imati u teškom slučaju. Ideja presuđivanja u skladu sa pravnim kategorijama presijeca različite teorije tumačenja. Na primjer, i tekstualističke i svrhovite sudije mogu presuđivati u skladu sa pravnim kategorijama, dokle god razumiju pravno tumačenje kao upravljano na kompetentnu primjenu pravnih kategorija." (Kritika proporcionalnosti i balansiranja)
  • "Sudije, na prvom mjestu, ne misle nužno koji bi bio razuman način odlučivanja slučaja i o dobrim razlozima da opravda tu odluku, i onda, u odvojenom mentalnom procesu, razmišljaju o tome kako pravne kategorije utiču na slučaj, dopuštajući pravnim kategorijama da ograniče njihovo prvobitno moralno rasuđivanje. Ako [...] je tačno da su pravna pitanja općenito teška i složena, i ako pravne kategorije općenito nude vodić za to kako se suočavati sa poteškoćama i složenošću slučajeva – vodić koji je potreban sudijama ograničenih talenata i resursa; onda, vjerovatno je da je fenomenologija pravnog rasuđivanja drugačija: pravnici i sudije tipično vide sebe suočene sa složenim spektrom činjenica, i oni pribjegavaju svom znanju pravnih kategorija da nađu način shvatanja tih činjenica, i razmišljanja o problemu na uređen način koji dopušta relevantnim obzirima da budu prikladno ocjenjeni. Zaista, oni mogu ponekad shvatiti da određena pravna kategorija ide suprotno onome što moral zahtijeva. Mnogo je tinte potrošeno u raspravama o pravu i moralu oko ove mogućnosti. Ali velika većina slučajeva (čak i u odnosu na ono što čini težak slučaj) odnos moralnog rasuđivanja sudije prema pravnim doktrinarnim kategorijama nije onaj gdje ovi drugi ograničavaju prvi, već onaj gdje ovaj drugi upravlja prvim – ne samo u smislu 'kako razmišljati o ovom problemu u granicama vještačkog sistema prava', već također kako prikladno ocijeniti sve moralne obzire u igri. Fenomenologija pravnog presuđivanja koju predlažem ovdje jeste ona koja priznaje da u mnogim slučajevima rasuđivanje sudije i pravnika o najboljoj moralnoj odluci u slučaju, i njihovo pravno rasuđivanje o primjeni pravnih kategorija, često su ostvarene u jednom rasuđivanju o najboljoj odluci u slučaju, koja je vođena pravnim kategorijama. Kada se to dogodi moralno rasuđivanje i pravno rasuđivanje mogu se još razlikovati u analitičke svrhe. Ali nema razloga za mišljenjem da se to razlikovanje događa nužno, ili čak često, u stvarnosti." (Ibid.)
 • Francesco Guala
  • "Ovo je ekspertiza sudova: da ustanove da li je određeni zakon usklađen sa drugim (temeljnijim) pravnim konceptima ili principima. Možemo naći isto rasuđivanje u mnogim temeljnim odlukama ustavnih sudova širom svijeta: nakon što je određeni princip inkorporisan u ustav (pravo na život, smrt, rođenje, govor, glas, pasivno biračko pravo, brak, itd.) građani delegiraju sudovima sve odluke koje se tiču usklađenosti određenih dijelova zakonodavstva sa tim višim principima. Takve odluke su normativne u smislu da se oslanjaju na ekspertizu sudova u tumačenju i primjeni temeljnih političkih i moralnih principa, ali također i u smislu da se tiču regulacije ponašanja ljudi kroz formalne norme inkorporisane u pravne zakonike. Ono što oni ne čine jeste rješavanje ontoloških pitanja koja se tiču braka, demokratije, prokreacije, ili života i smrti, kao društvenih ili prirodnih vrsta." (Razumijevanje institucija)
  • "Normativni faktori utiču na odluke koje se tiču identiteta primjera [token] institucija, naravno, ali posredno i samo u onoj mjeri u kojoj su institucije inkorporisane i regulirane pravom. Normativni obziri ne mogu i ne trebaju uticati na ontološke ili naučne debate o institucionalnim vrstama, jer pravni, moralni, i politički eksperti nemaju epistemski autoritet u tom polju. Sudija koji je obrazovan da tumači pravo nema znanje i ekspertizu da odredi da li je određeno psihološko stanje ono biološkog života ili smrti, na primjer. Slično tome, on nema sposobnost da presuđuje da li je određeni ugovor specifični primjer općenitije vrste institucije poput braka (zbog toga sudije traže savjet vještaka poput doktora ili antropologa). Ono što sudija može uraditi jeste da presudi da li je uvođenje određenog koncepta u naše zakonodavstvo kompatibilno sa višim principima koji su kodifikovani u ustavu. / Naravno, bilo bi neiskreno pretvarati se da sudske odluke ne utiču na način na koji ljudi predstavljaju instituciju braka, ili pojmove koje koriste kada govore o istospolnim zajednicama. Takve odluke utiču značajno kako na naše društvene prakse (koliko gayeva i lezbejki izabire da uđe u brak) i naše simboličke reprezentacije (da li vidimo istospolne zajednice tek kao još jednu verziju braka ili kao zajednicu sasvim drugačije vrste). Da to nije slučaj žustre kontroverze oko takvih odluka bile bi neshvatljive. Ali pravne odluke utiču samo na zbiljske reference (kakva pravila ljudi slijede ovdje i sada) i stereotipe (folk teorije) povezane sa društvenim pojmom. Nasuprot, to ne utiče na ekstenziju pojma, jer je to određeno faktorima koje ni jedan sud nema moć da promijeni. Uticaj sudskih odluka u interakciji je sa trenutnim društvenim praksama i sa normativnim ubjeđenjima ljudi. Nakon što zakonodavno tijelo odluči da se ugovorni odnos između članova istog spola smije zvati 'brak', pojedinačni građani i dalje imaju pravo da vjeruju i tvrde da je heteroseksualni brak jedini legitimni koncept braka - to jeste, da je to jedini koncept koji treba biti priznat pravom. Ali ako to čine, moraju biti spremni da promijene ustavne principe koji trenutno štite građane njihove države od diskriminacije. Štaviše, ljudi imaju pravo da tvrde da je heteroseksualni brak njihov preferirani pojam braka, ili da je to jedini pojam braka koji je u skladu sa njihovim religijskim vjerovanjima. Ali ni jedan sud ili normativna ubjeđenja naroda ne određuju šta je brak kao društvena institucija. Tvrdnja da je heteroseksualni brak jedini tip braka kao društvene vrste mora biti presuđeno od strane naučnih eksperata koji su sposobni da ocjene tu tvrdnju u svjetlu najboljih teorija i empirijskih podataka koji su trenutno dostupni." (Ibid.)
 • Franz Kafka
  • "Sud ništa ne traži od tebe. On te prima kad dođeš i pušta te kad odeš." (Proces)

G[uredi]

 • Giorgio Pino
  • "Pravni sistemi evoluiraju, i njihova strukturalna evolucija nije samo, i nije uvijek, stvar planiranja odozgo-ka-dolje od strane zakonodavaca. Evolucija pravnog sistema je ponekad posljedica sudskih odluka; sudije nisu samo primjenjivaći [normi], već su ponekad, u veoma važnom smislu, dizajneri [normi]." (‘What’s the Plan?’: On Interpretation and Meta-interpretation in Scott Shapiro’s Legality)

H[uredi]

 • H. L. A. Hart
  • "Naravno da je tačno, kao što sam istakao, da primarna peremptorna namjera komadanta možda neće biti ostvarena; osoba kojoj je naređeno možda neće prihvatiti naredbu kao peremptorni razlog i naredbi se neće nikako pokoravati ili ako to čini možda joj se pokorava samo zbog straha od kazne nakon potpunog razmatranja pozitivnih i negativnih strana. U drugu ruku, naredba se možda uzme tačno onako kako je komadant i zamislio: naredba može biti prihvaćena kao peremptorni razlog tako da se primatelj pokorava bez razmatranja suštine iz njegove tačke gledišta onoga što mu je naređeno da čini. Više od toga, može biti da komadant, prije nego što izda naredbu, ima dovoljno razloga za vjerovanje da su oni kojima upućuje svoje naredbe općenito skloni da prepoznaju u njegovim riječima (možda šta god da naredi ili možda samo njegove naredbe unutar nekog ograničenog polja ponašanja) peremptorni razlog za činjenje onoga što je naređeno. Takvo trajno priznanje (koje može biti motivirano bilo kojim od brojnih konačnih razloga) komadantovih riječi kao da općenito konstituiraju sadržajno-nezavisni peremptorni razlog za djelovanje jeste posebno normativno držanje, a ne tek "navika" pokoravanja, i po mom mišljenju to je nukleus čitave grupe povezanih normativnih fenomena koji uključuju ne samo općeniti pojam autoriteta, legislative ili zakonodavstva, već i mnoge druge slučajeve gdje riječima ili djelima nismo u mogućnosti da učinimo stvarnim ili da promijenimo ili razlikujemo obaveze jedne ili druge vrste [...] Ovaj model normativno-naredbodavne situacije može se smatrati embrionalnim oblikom društva u kojem je na snazi razvijen pravni sistem. On je tek embrionalan jer mu nedostaje odlika od centralnog značaja u razvoju sistema i čiji dodatak tom modelu bi transformirao isti na mnoge načine. Ta nedostajuća odlika je postojanje učinkovitih pravno-primjenjujućih i pravno-izvršavajućih agencija, to jeste sudova koji učinkovito upućuju na izvršavanje u pojedinačnim slučajevima komadantovih naređenja i njihovo primjenjivanje u rješavanju sporova. Gdje sudovi sa tim funkcijama postoje normativno držanje koje se sastoji u priznavanju naredbi kao sadržajno-nezavisnih peremptornih razloga za djelovanje i kao standarda za ocjenjivanje ponašanja kao ispravnog ili pogrešnog, jeste sam institucionaliziran tako da definiše javne standarde ispravnog presuđivanja, i dužnost da se prilagođava tim standardima jeste pripojeno poziciji sudije i prisvojeno od pojedinačnih sudija kada dođu na funkciju." (Eseji o Benthamu)
  • "Kada se dostigne područje otvorene teksture veoma često sve što korisno možemo ponuditi u odgovoru na pitanje "Šta je pravo po ovom pitanju?" jeste povučeno predviđanje onoga šta će sudovi učiniti. Štaviše, čak i kada je ono što pravila zahtijevaju jasno svima, tvrdnja toga se može često dati u formi predviđanja odluke suda. Ali važno je primijetiti da predominantno u drugom slučaju, a u određenoj mjeri i u prvom, osnov za takvo predviđanje je znanje da sudovi smatraju pravna pravila ne kao predviđanja, već kao standarde koje slijede u svojim odlukama, dovoljno određenim, uprkos njihovoj otvorenoj teksturi, da ograniče, iako ne i isključe, njihovu diskreciju. Stoga, u mnogim slučajevima, predviđanja šta će sud učiniti slična su predviđanju koje pravimo o šahistima da će pomjeriti lovca dijagonalno: to leži konačno na uvažavanju ne-prediktivnog aspekta pravila, i interne tačke gledišta pravila kao standarda koji su prihvaćeni od onih na koje se predviđanje odnosi." (Koncept prava)
  • "Ni u tumačenju zakona niti precedenata sudije nisu ograničene na alternative slijepog, proizvoljnog izbora, ili "mehaničke" dedukcije iz pravila sa predodređenim značenjem. Često njihov izbor je vođen pretpostavkom da je svrha pravila koje tumače razumna, tako da se pravilima nije namjeravala učiniti nepravda ili povrijediti ustanovljeni moralni principi. Sudska odluka, naročito po pitanjima visokog ustavnog značaja, često uključuje izbor između moralnih vrijednosti, a ne tek primjenu nekog jedinstvenog istaknutog moralnog principa; jer je ludost vjerovati da tamo gdje je značenje prava u sumnji, moralnost uvijek ima da ponudi jasan odgovor. U tom trenutku sudije mogu ponovo napraviti izbor koji nije ni proizvoljan niti mehanički; i ovdje često izražavaju karakteristične sudske vrline, čija naročita prikladnost za pravne odluke objašnjava zašto neki osjećaju nelagodu u zvanju takve sudske aktivnosti "zakonodavnom". Ove vrline su: nepristrasnost i neutralnost u pregledu alternativa; uzimanje u obzir interesa svih koji su pogođeni; i briga da iskoriste neki prihvaćeni opći princip kao promišljeni osnov za odluku. Nema sumnje da zbog toga što je pluralnost takvih principa uvijek moguća ne može se demonstrirati da je takva odluka jedinstveno ispravna: ali može se učiniti prihvatljivom kao razumnim proizvodom obavještenog nepristrasnog izbora." (Ibid.)
  • "Bitno je to da su ovlašćenja za stvaranje prava, koja pripisujem sudijama u cilju regulisanja slučajeva koji su djelimično pravno neregulisani, različita od onih kojima raspolaže zakonodavac: ne samo da su ovlašćenja sudija podvrgnuta mnogim ograničenjima koja sužavaju njihov izbor, a od kojih zakonodavstvo može da bude u potpunosti oslobođeno, već, pošto sudije vrše ovlašćenja samo da bi riješili trenutne slučajeve, oni ova ovlašćenja ne mogu da koriste da bi uveli široke reforme ili donijeli nove zakone. Na taj način, njihova su ovlašćenja dopunska, a isto tako podložna mnogim suštinskim ograničenjima. I pored svega, naći će se pitanja kod kojih postojeće pravo neće moći da naloži bilo kakvu odluku kao ispravnu, a da bi riješio takve slučajeve, sudija mora da vrši svoja ovlašćenja za stvaranje prava. On, međutim, to ne smije da čini proizvoljno: odnosno, on će uvijek morati da ima neke opće razloge koji opravdavaju njegovu odluku i moraće da postupa onako kako bi postupao savjestan zakonodavac, odlučujući u skladu sa sopstvenim uvjerenjima i vrijednostima. Ali, ako bi on zadovoljio ove uslove, tada bi imao pravo da slijedi standarde ili razloge za odluku koju ne nalaže pravo, i koji se mogu razlikovati od onih koje slijede druge sudije, suočene sa sličnim teškim slučajevima." (Ibid.)
 • Hanna Lerner
  • "Pokušavanje rješavanja sukoba između sukobljenih vizija država unutar okvira ustava vodi u paradoksalnu situaciju. Pod uslovima dubokih neslaganja oko karaktera države, odlaganje spornih izbora i usvajanje dvosmislenih ustavnih formulacija u temeljnoj fazi omogućava demokratskim sistemima da ustanove stabilni ustavni poredak. Međutim, neke dvomislene ustavne formulacije mogu dovesti do neegalitarnih ili neliberalnih ustavnih aranžmana koji se teško mogu promijeniti kroz politički sistem. Istovremeno, osnaživanje sudskog sistema kao glavnog zaštitnika kako konstitucionalizma tako i liberalizma može se vidjeti od nekih segmenata stanovništva kao prijetnja delikatnoj ravnoteži moći između grana vlasti. Ako se sudovi percipiraju kao da se zauzimaju za neku stranu u borbi oko karaktera države, njihova legitimnost može biti potkopana u očima suprotnog kampa. Stoga, njihovim naporima da promoviraju egalitarizam i liberalizam kroz jezik ustavnog prava oni mogu oslabiti svoj temelj legitimnosti kao politički neutralnih zaštitnika demokratskih procedura i vladavine prava." (Stvaranje ustava u duboko podjeljenim društvima)
 • Hans Kelsen
  • "[Ustavni sud] je sud iz organizacione tačke gledišta, ipak je, kao rezultat svoje funkcije, uključen u aktivnost koja ga čini nečim više od pukog suda [...] Ako je 'sudu' povjerena nadležnost da poništava zakon, on je time ovlašten da usvoji opću normu, jer poništavanje zakona ima isti opći karakter kao usvajanje zakona. Poništavanje, na krau, nije ništa drugo do suprotnost usvajanja. Samo poništavanje zakona je stoga zakonodavna funkcija, i sud koji je ovlašten da poništava zakone je sam organ zakonodavne vlasti. Stoga, moglo bi se zaista smatrati da je poništavanje zakona od strane suda razultat prijenosa zakonodavne vlasti na dva organa, umjesto njegovog prikazivanja kao 'miješanja' u zakonodavnu vlast. I u slučaju prijenosa zakonodavne vlasti na dva organa, ne osjećamo se pod pritiskom da tvrdimo da postoji kontradikcija sa principom podjele vlasti." (Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, 1929.)
  • "Pozitivni zakonodavac, parlament, možda zajedno sa vladom, obavezan je ustavom samo u smislu svoje procedure. U odnosu na sadržaj zakona koje usvaja, pozitivni zakonodavac je obavezan samo u izuzetnim slučajevima, i samo općim principima, uputama, i slično. Negativni zakonodavac, međutim, ustavni sud, u vršenju svoje funckije, suštinski je određen ustavom. I upravo u ovom smislu njegova funkcija oslikava onu sudova općenito; to je većinom primjena prava, i stoga je, u tom smislu, istinsko sudovanje. Da bi stvorili taj organ mi stoga ne moramo gledati ka principima koji su puno drugačiji od onih koji se primjenjuju na organizaciju sudova ili upravnih organa." (Ibid.)
  • "Ako ustav postavlja zahtjev da zakonodavac provodi svoje aktivnosti u harmoniji sa 'pravdom', 'slobodom', 'jednakošću', 'dostojanstvom', i tako dalje, mogli bi biti u iskušenju da smatramo te riječi kao upute za sadržaj budućih zakona. Ali to bi sigurno bilo pogrešno, jer za upute se može reći da postoje samo ako se daju određujući smjer, ako se nudi neki objektivni kriterij od samog ustava [...] [S]toga nije uopće isključena mogućnost ustavnog suda, ako je pozvan da odluči o pitanju ustavnosti određenog zakona, da bi mogao poništiti zakon na temelju toga da je nepravedan, istovremeno tvrdeći da se 'pravda' ima smatrati ustavnim principom koji se treba primjenjivati od strane ustavnog suda. Ovo bi, međutim, priznalo ustavnom sudu punoću ovlasti koja se mora smatrati u potpunosti nepodnošljivom. Šta večina sudija na ovom sudu smatra pravednim može biti u potpunosti suprotno da tim šta većina stanovnika države drži pravednim, i bez sumnje suprotnim onome što većina članova parlamenta koji je usvojio predmetni zakon drži pravednim. Očevidno je da ne može biti svrha ustava da čini svaki zakon usvojen od strane parlamenta zavisnim, kroz korištenje loše definisane i visoko dvosmislene riječi poput 'pravde', ili nekog drugog jednako ispraznog termina, od slobodne diskrecije skupštine čiji članovi su tako proizvoljno izabrani, iz političke tačke gledišta, kao članovi ustavnog suda. Takvo pomjeranje vlasti od parlamenta do van-parlamentarne institucije, koja se može pretvoriti u predstavnika političkih sila potpuno drugačijih od onih koje se izražavaju u parlamentu, zasigurno nije bilo namjeravano od ustava i veoma je neprikladno politički. Ako se to treba spriječiti, ustav mora, ako imenuje ustavni sud, uzdržati se od sve frazeologije ove vrste; i ako želi uvesti temeljne principe, upute, i ograničenja za sadržaj zakona koji se trebaju usvajati [tj. povelju prava i sloboda], mora se pobrinuti da ti odredi što je više preciznije." (Ibid.)
  • "[O]d svih tački gledišta iz kojih bi se moglo raspravljati o pravno-političkom problemu centralnog ustavnog suda, i vagati njegove pozitivne i negativne strane, jedna je u potpunosti irelevantna: naime pitanje da li bi ovaj organ bio istinski 'sud' i da li bi njegova funkcija bila istinsko 'sudovanje'. To bi moglo biti veoma važno pravno-teorijsko pitanje klasifikacije. Ali ništa ne bi mogli slijediti iz odgovora na to pitanje - ne bitno da li je pozitivno ili negativno - koje bi govorilo da li za ili protiv prenošenja te funkcije (kontrole ustavnosti zakona - op.a.) na kolegijalni organ čiji članovi su, kako god da su imenovani, potpuno nezavisni - nezavisnost od vlade i parlamenta koja se zove 'sudskom' jer savremeni ustavi imaju tendenciju da je daju sudovima (iako ne i samo sudovima). Izvesti zaključak, iz nekog proizvoljno definisanog koncepta sudovanja, da se institucija na koju se ovdje upućuje kao na 'ustavni sud' je nemoguća ili nelegitimna bio bi tipični primjer vrste 'konceptualne jurisprudencije' koja se zasigurno danas može smatrati opsoletnom." (Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, 1931.)
  • "Ako zamislimo 'politiku' kao autoritativno rješavanje sukoba interesa, tj., ako se to zamisli, da koristimo terminologiju Carl Schmitta, kao 'odluku', onda moramo priznati dva svaka sudska presuda sadrži, u većoj ili manjoj mjeri, element odluke, element vršenja vlasti. Politički karakter sudovanja je snažniji što je veća sfera slobodne diskrecije koju zakonodavstvo, koje je u svojoj suštini općenito, nužno ostavlja sudovanju. Gledište da je samo zakonodavstvo političko, a da 'pravo' sudovanje nije, jednako je pogrešno kao vjerovanje da je samo zakonodavstvo produktivno stvaranje i sudstvo ništa više do reproduktivna primjena prava. U konačnici, to su tek dvije varijante jedne i iste greške. Ovlaščujući suca, unutar određenih ograničenja, da vaga sukobljene interese jedne protiv drugih, i da odluči sukobe u korist jednog ili drugog interesa, zakonodavac dodjeljuje sucu ovlaštenje da stvori pravo i stoga ovlaštenje koje obdaruje sudsku funkciju sa istim 'političkim' karakterom koje je inherentno, iako u većoj mjeri, u zakonodavstvu. To je tek kvantitativna, a ne kvalitativna razlika između političkog karaktera zakonodavstva i sudstva [...] Prema [Carl Schmittu], sva 'politička' pitanja su neutuživa. Sve što se može reći iz stanovišta teorijski orijentirane perspektive, međutim, jeste da je funkcija ustavnog suda politička u karakteru i to u puno većoj mjeri od funkcije drugih sudova. Oni koji zagovaraju instituciju ustavnog suda nikada nisu propustili primijetiti ili priznati eminentno političko značenje odluka ustavnog suda. Ali pravna teorija ne pokazuje da to stoga nije 'sud' ili da njegova funkcija nije 'presuđivanje'; a najmanje od toga ne pokazuje da njegova funkcija stoga ne treba biti dodijeljena organu koji uživa sudsku nezavisnost. Istači tako nešto značilo bi pokušati deducirati zahtjeve koji se tiču dizajna državne institucionalne organizacije iz nekog proizvoljno definisanog koncepta, na primjer 'sudovanja'." (Ibid.)
 • Hegel
  • "Pravo, koje je u obliku zakona počelo da opstoji, jest za sebe, stoji samostalno nasuprot posebnom htijenju i mnijenju ο pravu, pa ima da pribavi sebi važenje kao ono općenito. Ova spoznaja i ozbiljenje prava u posebnom slučaju, bez subjektivnog osjećaja posebnog interesa, pripada javnoj vlasti, sudu." (Osnovne crte filozofije prava)
 • Henry Bordeaux
  • "U pravosuđu uvijek postoji neka opasnost. Ako to nije sam zakon, onda su suci."

I[uredi]

 • Ian Bartrum
  • "[S]ud mora spriječiti političke grane vlasti od prekoračenja njihovog ustavnog autoriteta, ali također mora dopustiti tim granama vlasti da vrše ovlaštenja koja su ispravno njihova. Da bi izvršio ovu drugu funkciju, Ustav mora pružiti negativnu vrstu ograničenja na sudsko djelovanje - Sud ne smije nametati ograničenja koja nisu ustavnovljenja ustavnim tekstom." (Constitutional Value Judgments and Interpretative Theory Choice)
 • Ivo Krbek
  • "Sudac koji rješava ustavnopravnu stvar mora skrupulozno paziti da ostane u okviru sudske funkcije, a ne da ovu prijeđe i da sebi prisvaja nadležnost neke nadparlamentarne vlasti. Sudac koji to čini zloupotrijebljava svoju nadležnost, mjesto da čuva ustav on ga najgrublje vrijeđa. Iz prethodnih izvoda proizilazi da se sudskom metodom ne mogu rješavati strogo politički sporovi koji se nemaju prosuđivati po pravnim normama. Ako se takvi sporovi ipak ustupe na rješavanje sudu, onda ih sud ne rješava po pravilima suđenja niti pri tome vrši funkciju suđenja; posrijedi je posebna funkcija za koju moraju vrijediti i posebna pravila." (Ustavno sudovanje)
  • "Ako je sudac općenito ovlašćen, da pri koliziji dva pravna vrela ili više njih izabere ono, koje je pravno valjano, onda je a fortiori na to ovlašćen kada je ma koje pravno vrelo došlo u koliziju s najvišim formalnim pravnim vrelom, sa samim ustavom. Sa čisto se pravnog gledišta ne da tumačiti zašto se sudska kontrola omogućuje protiv svakog akta, koji protivrječi bilo kojoj pravnoj normi (zakonu, naredbi), samo se brani takva kontrola protiv ustava kao najviše pravne norme. To znači pravnu degradaciju ustava. Nadređenost ustava nad svim ostalim pravnim vrelima, a naročito u zemljama s krutim ustavom i nad zakonom, ne samo sa, s pravnologičnog gledišta, ne ukida sučevo ovlaštenje, da ispituje ustavnost ustavnost pojedinih pravnih vrela, nego još i učvršćuje to ovlašćenje. S pravnologičkog gledišta posmatrano, moralo bi se zaradi superiornosti ustava nad svim ostalim pravnim vrelima svim pravnim sredstvima osigurati vlada propisa ustava, a naročito i putem sudske kontrole koja se u pravnoj državi razvija u naročito jakoga i djelotvornoga garanta zakonitosti i ustavnosti." (Sudska kontrola naredbe, 1939.)

J[uredi]

 • J. L. Mackie
  • "[P]ostoji razlikovanje - i može doći do razmimoilaženja - između onoga što sudije kažu da čine, onoga što misle da čine, i najpreciznijeg objektivnog opisa onoga što oni zaista čine. Oni mogu reći i čak vjerovati da otkrivaju i primjenjuju već postojeće pravo, oni mogu slijediti procedure koje pretpostavljaju da je to njihova uloga, a ipak u stvarnosti mogu stvarati pravo." (The Third Theory of Law)
 • James Bradley Thayer
  • "Ni pod jednim sistemom ne može moć sudova spasiti narod od propasti; naša glavna zaštita leži drugdje (The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law)
  • "[S]ud može zanemariti zakon samo onda kada oni koji imaju pravo stvarati zakone nisu samo napravili grešku, već su napravili veoma očitu grešku, tako očitu da nije otvorena za racionalno propitivanje. To je standard pažnje koji sudovi moraju dati zakonodavnim aktima; to je test koji moraju primjenjivati, - ne samo svoje sudove o ustavnosti, već njihove zaključke o tome koji je sud dopušten drugoj grani vlasti koju je ustav zadužio da stvara zakone. To pravilo prepoznaje da, imajući u vidu velike, složene, i uvijek šire potrebe vlade, o čega će se mnogo toga činiti neustavnim jednom čovjeku, ili grupi ljudi, može se razumno ne činiti takvim drugome; da ustav često dopušta različita tumačenja; da često postoji opseg izbora i prosudbe; da u takvim slučajevima ustav ne nameče zakonodavcu bilo kakav jedinstven izbor, već mu ostavlja opseg izbora; i da bilo koji izbor koji je racionalan je ustavan [...] Šta se stvarno dogodilo u usvajanju naše teorije ustavnog prava je sljedeće: mi smo po prvi put unijeli u dejstvo vladavine kroz njihove grane vlasti sudsku sankciju, kao dio tih grana, - ne cijelu i potpunu, već djelimičnu. Sudijama je bilo dopušteno, posredno i u mjeri, ovlaštenje da revidiraju djelovanje drugih grana i da ih proglase ništavim. Istinski, iako je ovo tek sudska funkcija, ona uključuje, zbog materije s kojom se bavi, uzimanje učešća, sekundarne uloge, u političkom vođenju vlasti. Ako je to tako, onda sudije moraju primjenjivati metode i principe koji su prikladni njihovom zadatku. U takvom poslu ne može biti stalnog ili prikladnog modus vivendija između različitih grana vlasti osim ukoliko svaka nije sigurna u punu saradnju druge, dokle god je njeno djelovanje u skladu sa razumnim i pravično dopustivim gledištem njegovog ustavnog ovlaštenja. Konačni arbitar toga šta je razumno i dopustivo su naravno uvijek sudovi, dokle god im slučajevi to pitanje predočavaju. To ostavlja našim sudovima veliku i dostojanstvnu nadležnost. To će samo ugroziti cjelinu ako im se bude dalo više. Oni ne smiju stati u cipele zakonodavca [...]" (Ibid.)
 • James Reid
  • "Postojalo je vrijeme kada se mislilo da je gotovo nepristojno sugerisati da sudije stvaraju pravo - oni ga tek izjavljuju. Oni koji su imali sklonost za bajke izgleda su pomišljali da u nekoj Aladinovoj pećini postoji skriven Common Law u svom svojem sjaju i da se pri sudijinom imenovanju na njega spušta znanje magičnih riječi "Otvori se sezame". Loše odluke se donose kada je sudija izustio tu lozinku, a pogrešna vrata se otvorila. Ali mi više ne vjerujemo u bajke." (The Judge as Lawmaker)
 • Jeffrey Goldsworthy
  • "Sudije vrše političku moć kada god sudske odluke promijene pravo, a kada je to pravo nacionalni ustav, oni vrše najvišu političku moć koja postoji u državi." (Constitutional Interpretation, 2012.)
  • "Pravni filozofi se slažu da su nekim okolnostima sudije moralno opravdane u laganju o pravu. To je standardni odgovor pravnih pozitivista na kritike prirodnog prava. Kada pravnici prirodnog prava optuže pravne pozitiviste da zahtijevaju od sudija da primjenjuju zle zakone, pozitivisti odgovaraju da sudijina pravna obaveza da primjenjuje pravo može biti prevagnuta moralnom obavezom da to ne čini. Sudije ne trebaju voljno biti u tajnom sporazumu sa ekstremnom nepravdom, čak i ako moraju lagati da je izbjegnu. U literaturi se obično raspravlja o tri načina na koje pozitivistički sudija može zaobići ovo (bez da prođe kroz damaščansko preobraćenje na neku vrstu prirodno pravne teorije): (1) iskreni prkos, koji bi mogao voditi sankcijama, uključujući razriješenje sudije i/ili kažnjavanje; (2) ostavku; i (3) skriveni neposluh prikriven prividnim i neiskrenim pravnim racionalizacijama. / Ukoliko prve dvije opcije odvedu sudiju koji se protivi da napusti službu, i da bude zamijenjen onim koji je lojalniji, onda nepravda neće biti izbjegnuta ili ispravljena. Druga opcija, otkaz, otvorena je kritikama da je bijeg: sudija ostaje čistih ruku, ali žrtva i dalje trpi nepravdu. To nas ostavlja s trećom opcijom, izgovaranje - ili, kako je to oslovio naslov nedavne američke polemike o fenomenu: "Da bi učinili veliko dobro, učinite malo lošeg"." (The Limits of Judicial Fidelity to Law)
 • Jeremy Waldron
  • "Po određenim temeljnim pitanjima subjektivnih prava imamo razlog da preferiramo manje kvalitetno, ali nerazblaženo moralno rasuđivanje zakonodavaca, od više kvalitetnog, ali pravno kontaminiranog moralnog rasuđivanja sudija." (Judges as moral reasoners)
 • Jerome Frank
  • "Zadatak sudije, ako je dobro učinjen, nije jednostavan. On mora balansirati ljudske interese i odrediti koju od nekoliko suprotstavljenih tvrdnji prava treba preferirati da bi se promoviralo društveno blagostanje. Kako svaki pojedinačni slučaj dolazi pred nejga, on mora vagati zahtjeve stranaka. On mora odrediti da li da uklopi određeni slučaj u pojmove nekih starih pravila (zato što dobro funkcionišu, ili jer su ljudi radili oslanjajući se na njih, i on smatra zaštitu takve vjere društveno vrijednom!) ili da 'stvori' novo pravilo mijenjajući ga i prilagođavajući prethodno postojeća pravila okolnostima trenutnog spora. Ako se ova ovlaštenja sudstva vrše nerazumno, zajednica će patiti." (Pravo i savremeni um)
 • John Finnis
  • "Sudska odgovornost jeste da presuđuje među strankama koje su u sporu o njihovim pravima i dužnostima primjenjujući - u odnosu na činjenice o kojima se slažu, ili koje sud ustanovi nakon procesa - pravo koje je definisalo ta subjektivna prava i dužnosti u prošlo vrijeme kada je stvar njihovog spora (i razlog za tužbu) nastao. Sudska presuda identifikuje i primjenjuje pravne privrženosti za koje se može suditi da ih je zajednica napravila prema svakoj od stranaka sada pred sudom, u vrijeme kada su došli u sukob međusobno o sadržaju ili primjenjivosti tih privrženosti: prošlost. Odgovornost zakonodavca jeste da čini nove ili izmjenjene javne privrženosti oko privatnih prava (i javnih ovlaštenja) za budućnost. Odgovornost izvršne vlasti jeste da provodi te privrženosti kako su definirane od zakonodavca i kako su presuđene kao izvršne od sudova, i, poštujući ustavni i pravni okvir, učiniti što je sada i ovdje, u sadašnjosti, zahtjevano za zaštitu zajedničkog dobra zajednice u mjeri u kojoj to zavisi o mjerama koje se ne mogu razumno ponuditi od zakonodavstva ili čekati ili se ikada mogu razumno podnijeti za presuđenje. Prošlost, budućnost, sadašnjost." (Judicial Power: Past, Present and Future)
  • "[P]roblem oko vršenja sudskog ovlaštenja u pogledu reforme prava, ili ocjene suštine zakonodavne reforme, nije tek ugrađeni rizik od činjenja loših prosudbi, već radije problem principa. Stvaranje prava jeste preuzimanje odgovornosti za budućnost, odgovornosti osoba koje odgovaraju svojim subjektima za nove zakone. Da bi izvršili ovu odgovornost, institucionalni dizajn ozbiljnog zakonodavca nadaleko je superioran institucionalnom dizajnu i procedurama čak i sofisticiranih žalbenih sudova - ne samo zbog toga što su nosioci sudskog ovlaštenja ispravno imuni od bilo kakvog zahtjeva da odgovaraju za svoje presude, i gotovo od bilo koje odgovornosti za njih. / Jedna od odlika sudova koja ih čini neprikladnim za reforme ili promoviranje bilo koje mjere za reformu prava jeste struktura akuzatorskog karaktera spora o subjektivnim pravima stranaka i kako su ta prava stajala - stečena prava - u prošlo vrijeme kada je razlog za tužbu nastao ili kada je proces pokrenut. Barem jedna, ako ne i obje stranke vjerovatno će biti zainteresovana samo za ostvarenje ili odbranu upravo tih prava, ne u ustanovljavanju pravednog prava za druge ili za budućnost. Strateški i taktički fokus te stranke kroz proces može biti da ostavi neosporenim tvrdnje koje učine druge stranke koje teže da promoviraju neki reformski kurs, koji će po definiciji utjecati na nebrojeno mnogo stranka u budućnosti. / Ova asimetrija ciljeva često je praćena sa nejednakošću oružja." (Ibid.)
  • "Nije slučaj da je zakonodavstvo tu da promovira volju većine, a sudovi da zaštite manjine [...] Zakonodavci trebaju stalno biti zabrinuti sa kako pravnim, tako i moralnim pravima svih unutar zaštita i dužnosti njihovih proglašenja. Sudovi trebaju stalno biti zabrinuti da održe prava stranaka pred njima, ne bitno da li iza jedne ili više njih stoji veliki broj drugih slično situiranih, ili jako malo." (Ibid.)
 • John Gardner
  • "Može postojati pravni sistem bez zakonodavca i bez policijske sile i bez pravnih profesionalaca - što će reći čisto običajni pravni sistem - ali uopće ne postoji pravni sistem dok ne postoje sudovi, tj. presuđujuće institucije zadužene sa upravljanjem sistemom pravila sa kojima su oni sami vezani." (Virtue of Justice)
  • "Najvećim dijelom pogodnosti i tereti pravnih pravila ne moraju se uopće odmjeravati [...] Ali oni dobijaju sekundarnu raspodjelnu dimenziju, ili sekundarne raspodjelne implikacije, kada god slučaj kršenja ugovora dođe pred sud. Jer u tom trenutku sud ne može a da se ne suoči sa pitanjem ko treba da trpi troškove navodnog kršenja, i u kojoj srazmjeri, i na kojim osnovama, itd. To je sada situacija u kojoj nema pobjednika bez gubitnika, nema dobitaka bez gubitaka, i pitanje kako raspodjeliti te dobitke i gubitke ne može a da se ne postavi [...] Veza pravde sa pravom, po ovom gledištu, jeste posredna i neisključiva. Ona proizilazi iz kombinacije dvije činjenice: prvo, da pravosudne institucije trebaju biti pravedne iznad svega; drugo, da su pravosudne institucije, u određenom smislu, osovine svih pravnih sistema [...] Činjenica da su te pravosudne institucije obavezane i konstituirane pravilima nije uopće irelevnatno, naglasio bih, prema onome šta trebaju da čine da bi bile pravedne. Jedna posljedica činjenice da sudovi presuđuju probleme koji nastaju u sistemu pravila jeste taj da, pored mnogih dobara i zala koje trebaju da raspodijele između parničnih stranaka, postoje dodatna dobra i zla ispunjenih ili frustriranih legitimnih očekivanja, gdje ta legitimna očekivanja kuju sama pravila [...] Ali činjenica da se sudovi neizbježno moraju suočavati sa pitanjem pravde na prvom mjestu ima malo toga sa činjenicom da su pravni sistemi sistemi pravila. Ima sve sa činjenicom da su sudovi presuđujuće institucije [...] [P]ravda je prva vrlina onih institucija - presuđujućih institucija - čiji je posao da počiste kada su stvari otišle u pogrešnom smjeru. Ne samo korektivna pravda, već pravda tout court, jeste u određenom smislu remedijalna vrlina. To je vrlina za one koji rješavaju ili predviđaju sporove. Pravo, u drugu ruku, ima mnoge uloge da igra u dovođenju stvari na pravo mjesto, u vođenju i olakšavanju ljudskih djelovanja vrijednih truda. Ono cilja prenisko ako uvijek zamišlja sve te djelatnosti vrijedne truda kao potencijalne izvore spora, sa potrebom rješavanja, i stoga ne uspijeva u isticanju drugih vrlina koje mu trebaju da bi reguliralo dobro uređeno društvo." (Pravo kao skok u vjeru)
  • "Uobičajeno gledište jeste da se sudije mogu ograničavati pravilima u njihovim odlukama samo ako pravila prethode odlukama u postojanju. Ovo je zabluda. Postoje (barem) dva načina na koji se donosioci odluka mogu ograničiti pravilima. Prvo, oni se mogu obavezati da primjenjuju postojeće pravilo kada stvaraju predmetnu odluku. Drugo, oni se mogu obavezati da daju objašnjenje ili pokažu šta su razlozi za njihove odluke na takav način da ti razlozi budu sposobni da ih se razumije i koristi kao pravilo od tada pa na dalje. Prvo ograničenje, kada je primjenjivo, razlikuje sudije od zakonodaaca. Ali često nije primjenjivo, zato što nema postojećeg pravila ili zato što sudija nije obavezan postojećim pravilom. Tada drugo ograničenje stupa na scenu. To je ono što razlikuje sudije od arbitara. Arbitri ne moraju svoje odluke podvesti pod pravila, čak ni pod nova pravila. Sudije, međutim, su obavezane da to učine." (Intervju)
 • John Hart Ely
  • "[C]entralna funkcija, što je u isto vrijeme i centralni problem, sudske kontrole: tijelo koje nije izabrano ili drugačije politički odgovorno na bilo kakav značajan način govori izabranim predstavnicima naroda da ne mogu vladati kako oni hoće." (Demokratija i nepovjerenje)
  • "[Pristup sudskoj kontroli usmjeren ka učestvovanju i ojašavanju predstavljanja] pripisuje sudijama ulogu za koju su oni upadljivo dobro postavljeni da je izvrše. Moje upućivanje ovdje nije principijelno na stručnost. Pravnici jesu stručnjaci za proces na malo, procese putem kojih se činjenice pronalaze i kojima se suprotstavljenim stranama dopušta da izlože svoje zahtjeve. I u onoj mjeri u kojoj su stručnjaci za procese na veliko, procese kojima se pitanja javne politike pravično određuju, pravnici zaista imaju osjećaj, zaista teško je vidjeti koju drugu posebnu vrijednost imaju, pored načina osiguranja da svako dobije svoj pravični udio. Ali ovo se ne treba prenaglašavati. Drugi, naročito učesnici na puno radno vrijeme, mogu također isticati stručnost u tome kako politički procesi raspodjeljuju glas i moć, i u svakom slučaju većina zakonodavaca su i sami pravnici. Stoga poenta nije toliko u stručnosti, koliko u perspektivi. Pristup ustavnom sudovanju koji je ovdje predložen sličan je onome što bi se moglo nazvati "konkurencijskom" nasuprot "regulatornom" pristupu ekonomskim pitanjima – radije nego da diktira suštinske rezulate on se miješa samo kada "tržište", u našem slučaju političko tržište, nefunkcioniše. (Analogija sportskog sudije također nije neumjesna: sudija se treba umješati samo kada jedan tim počne dobijati nepravičnu prednost, ne zato što je "pogrešan" tim postigao pogodak). Za našu vladu ne može se reći da "nefunkcioniše" samo zato jer ponekad generira ishode sa kojima se mi ne slažemo, koliko god snažno (i tvrdnje da dolaze do rezultata sa kojima se "narod" stvarno ne slaže – ili da "razumiju" materiju – najvjerovatnije će biti samo-zavaravajuće projekcije). U predstavničkoj demokratiji, vrijednosna određenja čine naši izabrani predstavnici i ako se zaista večina nas ne slaže mi ih možemo istjerati iz ureda. Nefunkcionisanje se događa kada god se procesima ne može vjerovati, kada god: (1) oni koji su unutra guše kanale političke promjene da osiguraju da će ostati unutra, a da će oni vani ostati napolju, ili (2) iako nikome nije poreknut glas ili izbor, učinkovita večina, sa nužnom i razumnom saradnjom njenih predstavnika, sistematski poboljšava sebe na uštrb jedne ili više manjina čiju uzajamnu podršku ne treba, i stoga im učinkovito uskraćuje zaštitu koju je predstavnički sistem dao drugim grupama. Očito su naši izabrani predstavnici posljednje osobe kojima trebamo povjeriti identificiranje bilo koje od ove dvije situacije. Imenovane sudije, međutim, uporedni su autsajderi u našem vladinom sistemu: oni su velikim dijelom uklonjeni iz svakodnevne politike i moraju se plašiti o svom daljem poslovnom mjestu tek neizravno. Ovo im ne daje neki poseban kanal do istinskih vrijednosti Američkog naroda; zaista to znači osiguravanje da ga vjerovatno neće imati. To ih, međutim, stavlja u poziciju da objektivno ocjenjuju tvrdnje – iako niko ne treba pretpostaviti da one neće biti pune vrijednosnih ocjena – da začepljenjem kanala promjene ili djelovanjem kao saučesnika u tiraniji proste većine, naši izabrani predstavnici zaista ne predstavljaju interese onih koje sistem pretpostavlja da jesu." (Toward a Representation-Reinforcing Mode of Judicial Review)
  • "Pristupajući filozofski [...] moja opća teorija je u tome da bi grupa jednakih u "izvornom položaju" koji pokušavaju napraviti okvir vladavine pošla od pretpostavke da vrijednosti ni jedne zdravo-razumne osobe ne mogu se brojati više od drugih, što bi brzo vodilo zaključku da bi javna pitanja trebala biti rješavana večinskim glasanjem takvih osoba ili njihovih predstavnika – sa dva, možda tri, izuzetka: (1) gdje večina takvih osoba glasa da isključi druge takve osobe od procesa ili na drugačiji način razvodni njihovih utjecaj na njega; (2) gdje takva večina usvoji jedan regulatorni režim za sebe i drugi, manje pogodan, za jednu ili drugu manjinu; ili (3) gdje se druga ograničenja čine dovoljno važim (i ranjivim s obzirom na raspoloženje večine) da stvaraoci okvira vladavine odluče kvalifikovanom večinom glasova da ih odrede u ustavnom dokumentu i stoga ih učine imunim na uklanjanje na bilo koji manji način od kvalifikovane večine glasova u budućnosti [...] Čini mi se da dalje slijedi da upravo zbog njihovog položaja sudovi su prikladni čuvari barem izuzetaka (1) i (2) [...] To da su sudije glavni provoditelji skupine odredaba koje sačinjavaju izuzetak (3) u potpunosti je rješeno historijom, i s tim nemam nesuglasica: zaista pretpostavka da ni jedno pravo ne treba tako biti određeno bez da je naročito ranjivo na raspoloženje večine čini sudsko provođenje prikladnim. Ono što ne slijedi iz bilo čega rečenog iznad, ili po mom mišljenju iz bilo čega ikada rečenog, jeste da sudije također trebaju imati slobodu da stvore ili "otkriju" dalja prava, koja nisu opravdana izuzecima (1) ili (2) niti su ikada konstitucionalizirana kvalifikovanom večinom, i da ih štite kao da jesu." (Another Such Victory: Constitutional Theory and Practice in a World Where Courts Are No Different from Legislatures)
  • "Tvrdim da je potpuno nekompatibilno sa demokratijom za sudove da odrede svoju misiju kao tu da ispravljaju izabrane zvaničnike koji su previše zastranili kako od onoga što sudije misle da je ispravno ili od onoga što oni tvrde da znaju (a da zakonodavci ne znaju) o tome šta "narod" zaista misli da je ispravno." (Democracy and Judicial Review )
 • John Searle
  • "Zapanjujuća stvar sa pravnim odlukama jeste da one sude o istini ili neistini neke tvrdnje - da li je X počinio ubistvo, da li je Y vrsta Z dužnosti - ali u isto vrijeme one imaju pravni status, one stvaraju novu institucionalnu činjenicu. Tako ako ste proglašeni krivim i presuda se održi po žalbi, onda je stvorena nova činjenica i pravna je činjenica da ste pravno krivi. To može biti tačno počinili vi zaista zločin ili ne. Stoga, postoji dupla funkcija pravne odluke koja je razlikuje od uobičajenih zdravorazumskih odluka, poput, na primjer, "Ko je razbio ovu čašu?" ili nešto poput toga. Razlika je u tome što pravna odluka treba da se poklopi sa činjenicama, to je sud o tome ko je odgovoran gdje činjenica mora odgovarati normi; ali jednom kada se sud učini, i ako se potvrdi i održi po žalbi, onda dobija novi status kao institucionalna činjenica. Nova činjenica je stvorena. U mojoj terminologiji postoji dupla ilokuciona snaga u tome: to je i izričaj i deklaracija. To je izričaj: "Ti si počinio zločin", a deklaracijom pripisuje status vinoj stranci. Veoma je važno ovo shvatiti. Ako ja kažem: "Mislim 'to i to' je zanimljivo" - to je tek stvar mišljenja; ali ako sudija kaže: "Ti si kriv za taj zločin" ili "Ti si nevin" - pa, ta rečenica ima pravni status i nije tek mišljenje." (Some Remarks about Social Ontology and Law: An Interview with John R. Searle)
 • Jonathan Crowe
  • "Čini se da protivnici sudske kontrole često pretpostavljaju da postoji nešto oko demokratije što automatski legitimizira djelovanja izabranih predstavnika. Međutim, zašto činjenica da je neko predmet narodnog izbora svake tri ili četiri godine znači da oni imaju autoritet da donose kakve god odluke žele u međuvremenu? Ovo pitanje, kada se s njim suočimo ovako neposredno, pokazuje se kao veoma teškim za odgovor." (What’s So Bad About Judicial Review?)
  • "[Z]akonodavna supremacija dopušta najvećim dijelom nesputani društveni inžinjering od strane aktivističkog zakonodavca. I potencijalna šteta u ovom drugom slučaju je potencijalno mnogo veća nego u prethodnom. Da, sudski aktivizam je strašan (iako se zaista možemo raspravljati o tome da li je iole toliko rasprostranjen kako kritičari ponekad ističu). Ali ako postoji jedna stvar strašnija od aktivističkog sudije, to je aktivistički član Parlamenta. / U izboru između sudije Visokog suda sa sklonošću za promicanjem društvene pravde kroz njihove presude, i aktivističkog političara sa prevagom moći u Senatu, ja bih uzeo uvijek sudiju. Na kraju, sve što aktivistički sudija može zaista učiniti jeste da povremeno frustrira zakonodavca. Aktivistički zakonodavci potencijalno mogu gurati svoje noseve u kakva kog sporna pitanja žele. Štaviše, možemo se ne slagati sa sudijama, ali barem moraju objavljivati svoje rasuđivanje. Aktivistički zakonodavci svoje lične agende uglavljuju u zakon kroz maglovite pregovore iza zatvorenih prostorija sa drugim političarima." (Ibid.)
  • "Sudska kontola štiti pojedinačne i manjinske interese, ne zato što je vjerovatnije da će sudije postupiti ispravnije od političara, već zato što se time zaobilazi koncentrisanje zakonodavne moći u jednom tijelu. To ostavlja glavninu političkog i moralnog odlučivanja demokratski izabranom zakonodavstvu, ali također daje manji dio moći nezavisnom sudstvu. To čini nešto manje vjerovatnim da će ishitrene ili nepravedne odluke biti učinjene, a da to niko ne primjeti. I šta je loše u tome?" (Ibid.)
 • Jorge Luis Borges
  • "Predaja veli da ni jedan naraštaj nije bez četvorice poštenjaka koji skrovito podupiru svemir i pravdaju ga pred Gospodom: jedan od tih ljudi bio bi najnepodmitljiviji sudac. A gdje da ga čovjek pronađe, kad su oni rasuti diljem svijeta, bezimeni, međusobno se ne znaju i nisu ni svjesni odgovorne službe koju obavljaju?" (Čovjek na pragu)
 • Joseph Raz
  • "[U] svim pravnim sistemima sudske odluke su izvor prava, tj. da pravne tvrdnje [...] postaju dio prava zemlje ako se ustanovi sudski običaj da ih slijedi. U nekim zemljama, poput Engleske, postoji formalna doktrina precedenta koja dopušta prečicu: sudske odluke mogu ustanoviti obavezujuća pravna pravila čak i prije nego što se ona kristaliziraju u sudski običaj. Doktrine precedenta često omogućavaju jednoj odluci vrhovnog suda da ustanovi novo pravno pravilo. Ali u svim pravnim sistemima, čak i onima koji nemaju doktrinu precedenta, sudski običaj je dio prava [...] [O]vo ne poriče da sudovi mogu pogriješiti u pravu. Dobro je znano da praksa može nastati djelovanjem koje je samo protivno prethodno postojećoj praksi." (The Inner Logic of Law)
  • "[P]ojam usmjerenog ovlaštenja [directed power] je ključan za način na koji pravo nudi (operativne) razloge za svoj sopstveni razvoj. Usmjerena zakonodavna ovlaštenja su ograničena na podzakonodavstvo, i njihovo postojanje uobičajeno zavisi o specifičnim zakonskim odredbama koje izričito ili prešutno upućuju vršenje zakonodavne vlasti. Usmjerena ovlaštenja sudskog stvaranja prava su puno raširenija. Ona postoje u svim slučajevima u kojima su sudske odluke izvori prava (da li kao precedenti ili kao sudski običaj) i u kojima sudovi imaju pravnu dužnost da primjene određene moralne obzire na rješavanje slučaja. Oni onda imaju ovlaštenje da stvore pravo, i dužnost da to učine u skladu sa tim moralnim obzirima. Neodređenost može nastati ako pravo ne izdvoji određeno specifično pravilo koje bi sudovi trebali da uspostave. Ali mnogi slučajevi nisu predmet takve neodređenosti, i tamo dužnost suda jedinstveno ukazuje na jedno određeno pravilo kao ono koje sudovi trebaju uspostaviti. Ali ono nije pravo sve dok ne bude kao takvo uspostavljeno od suda. I stoga ovdje imamo pravni razlog za promjenu prava." (Ibid.)
  • "Zašto su sudije, i ljudi općenito, subjekti moralnosti? To je zbog same prirode moralnosti. Ona nema doktrinu nadležnosti koja određuje uslove svoje primjene. Ona se primjenjuje univerzalno na sve činioce koji su sposobni da je razumiju [...] Koji je smisao odredbi koje daju efekat moralnim obzirima ako su sudije ionako subjekti moralnosti? Smisao je u tome da takva upućivanja pomažu pravu da modulira svoje intervencije i modifikacije načina na koji moralni obziri utječu na nas [...] [S]udije su ljudi, i oni su subjekti moralnosti bez bilo kakve posebne inkorporacije morala, kao što smo i svi mi. Ono što se čini inkorporacijom su različite vrste ne-isključivanja [moralnosti]." (Incorporation by Law)
  • "Sudovi [...] sude pojedincima na temelju pravnih pravila isključujući sve druge sukobljene razloge (iako sudije ponekad imaju diskreciju da odbiju). Oni, prema tome, moraju suditi pojedincima kao da oni moraju razumijevati pravne zahtjeve kao isključujuće razloge. Sudovi su, uistinu, dužni da drže pojedince kao da djeluju u skladu sa pravnim standardima uz isključenje svih drugih razloga." (Praktični razlozi i norme)
 • Jovan Đorđević
  • "Ustavni sud u Jugoslaviji nije ustanovljen niti može postati institucija koja treba posebno da "piše novi ustav". Ustavni sud štiti ustavnost i zakonitost na osnovu Ustava i u skladu sa njegovim principima. Ustavni sud nema zadatak da "kaže šta je Ustav", i da time starim ili novim ustavnim jezikom formuliše izvjesnu svoju društvenu i političku "filozofiju", pa čak i svoju pravnu ideologiju. / Ustavni sud je ne samo ustavna institucija nego i ustavni faktor koji je pod Ustavom. Za razliku od drugih najviših ustavnih organa, koji su prvenstveno politički organi, Ustavni sud obezbjeđuje i izražava politiku putem prava i u okviru neposredne primjene Ustava. To je institucija koja treba da obezbjedi vladavinu ustava i prava, ne miješajući se u Ustavom utvrđena prava i samostalnost skupštine, političko-izvršnih organa, drugih predstavničkih, izvršnih i upravnih organa, kao i radnih i drugih organizacija." (Ustavno pravo)
  • "Ustavno sudstvo je organ koji treba da ocjenjuje i misli politički, svestrano i odgovorno, a da to postiže primjenom objektivnih pravnih metoda na odnose a ne na "predmete". Njegova arbitraža je po formi pravna, a po sadržini i značaju je politička. Ustavni sud Jugoslavije se dosad pretežno bavio predmetima; ali je ocijenio (nekoliko puta) nesaglasnost saveznog zakona sa Ustavom. Formalizam i "juristeraj" moraju biti strani u shvatanju i praksi; to nije lako postići s obzirom na formalno legalistički mentalitet koji u primjeni prava preovlađuje (uz samovolju što je druga strana ovakvog stanja) u Jugoslaviji. Opasno je da ovo sudstvo padne u političke arbitrernosti i remećenje postojećih ustavnom utvrđenih odnosa i funckija drugih političkih prgana, naročito onih koji su u širem i neposrednom kontaktu sa društvom i građanima, i podvrgnuti izborima, opozivu i smjenjivosti; još je teže ako ono hoće da primjenjuje Ustav a ne da ga odgovorno tumači. Ustavni sud je istovremeno angažovan organ i ograničen, samoograničen i uzdrživ u aktivnom i svjesnom smislu. Ovakav stav se nije pokazao; a nije ni objektivno mogao. Opravdanost i uloga ovakvog sudstva su potvrđene. Ako ustavnost, demokratija i sloboda žive - ustavno sudstvo će biti još više politički neophodna i racionalna institucija." (Ibid.)

K[uredi]

 • Kai Möller
  • "[A]ko dobijem da riješim matematičku zagonetsku koja je preteška za mene, odgovor na moja intelektualna ograničenja ne može biti da se opuste standardi matematičke istine. Slično tome, gdje međunarodni sud nije sposoban da odredi da li politika države oslikava razumnu koncepciju pravde, ne trebamo odgovoriti opuštanjem moralnih zahtjeva suverenosti. Radije, trebamo priznati da problem epistemičke nesigurnosti može ponekad voditi međunarodne sudove da se priklone odgovarajućim nacionalnim vlastima – koliko god to može biti problematično i nezadovoljavajuće, i u isto vrijeme insistirati da se suverenost može isticati samo u potporu opravdanih (razumnih) politika." (From Constitutional to Human Rights: On the Moral Structure of International Human Rights)
 • Keith Whittington
  • "Sama sudska supremacija leži na političkim osnovama. Sudstvo može isticati svoju supremaciju nad ustavnim tumačenjem, ali takve tvrdnje konačno moraju biti podržane od drugih političkih aktera koji čine nezavisne odluke o tome kako ustavni sistem treba funkcionisati." (Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S. History)
 • Kenneth Einar Himma
  • "Čak i kada postoji rasprostranjeno neslaganje među zvaničnicima o tome da li je odluka Vrhovnog suda "ispravna" povodom ustavnog prava, zvaničnici sarađuju tretirajući odluku kao pravo. Izvršne agencije odbijaju da provode zakon koji je Sud proglasio neustavnim čak i ako misle da je odluka pogrešna [...] [K]ao stvar pravne prakse, zvaničnici općenito smatraju jedni druge kao da su pod institucionalnom dužnošću da se privrgavaju odlukama o [pravnoj] valjanosti Suda [...] To ima važnu posljedicu: takvo ponašanje ukazuje da zvaničnici samo-svjesno praktikuju priznavajuću normu koja dodjeljuje Sudu konačni autoritet da odluči da li je pripisno usvojena norma usklađena sa suštinskim normama Ustava." (Understanding the Relationship Between the U.S. Constitution and the Conventional Rule of Recognition)
  • "Pošto karakter prakse presuđivanja u bilo kom pravnom sistemu zavisi, prema mišljenju pozitivista, od sadržaja njegovog pravila priznanja, a sadržaj pravila priznanja se razlikuje od jednog do drugog pravnog sistema, pozitivizam ne podrazumeva nikakvu određenu teoriju presuđivanja. Iako pozitivizam dopušta mogućnost pravnog sistema u kojem se sudsko donošenje odluka rukovodi pravilima formalizma, on takođe dopušta i mogućnost da se sudsko donošenje odluka rukovodi dvorkinovskim pravilima." (Conceptual Jurisprudence: An Introduction to Conceptual Analysis and Methodology in Legal Theory)
 • Klaus von Beyme
  • "Sudska kontrola radi najučinkovitije i intenzivnije u onim političkim sistemima u kojima je Rechtstaat uspostavljen prije nastupanja demokratije, i gdje su federalne strukture funkcionisale kao prepreka dominaciji parlamentarnim demokratijama od strane večinskog principa." (The Genesis of Constitutional Review in Parliamentary Systems)
 • Kur'an
  • "Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate, i kad ljudima sudite da pravično sudite." (An-Nisa' : 58)
  • "[Z]ar Allah nije sudija najpravedniji?!" (At-Tin, 6.)

L[uredi]

 • Lars Vinx
  • "Ustavnosudska zaštita demokratije postaje irelevantna ako je demokratija već propala, gubeći podršku većine stanovništva. Šta bi se tada trebalo poduzeti, kao što je Kelsen priznao, jeste čisto političko pitanje, a ne pitanje demokratskog ustavnog prava. Dokle god demokratija još uživa podršku naroda, u drugu ruku, razlozi za dodjeljivanje ovlasti za njenu odrbranu sudskoj instituciji, a ne izvršnoj vlasti, čini se zaista snažnim. Iako je Kelsen podržavao najveće moguće širenje ustavne legalnosti, možda je imao opravdanije razumijevanje njenih političkih ograničenja od Schmitta." (The Guardian of the Constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law)
 • Léon Duguit
  • "Ako nema mjesta za kreiranje jednog visokog suda pred kojim bi se mogao pokrenuti postupak za proglašavanje ništavim zakona zbog neustavnosti, ne treba li sudovima priznati pravo da ocjenjuju ustavnost zakona i da odbiju njegovu primjenu ukoliko nađu da je neustavan. Ispitujući problem teoretski, negledajući na pozitivno zakonodavstvo i teškoće koje mogu u praksi nastati, treba sigurno odgovoriti potvrdno. Sudovi trebaju, prije svega, da primjenjuju zakon tj. da rješavaju po zakonu sva pravna pitanja koja im se postave. Oni su nesumnjivo vezani svim važećim zakonima u datoj zemlji, običnim zakonima bez sumnje ali također i a fortiori višim pisanim i nepisanim zakonima, a posebno pravilima nepisanim u deklaracijama prava i ustavnim zakonima. U zemljama gdje takva hijerarjiha zakona postoji, nesporno je logično da u slučaju suprotnosti između nižeg i višeg zakona, sudovi treba da primijene ovaj posljednji i samim tim će odbiti da primijene niži zakon." (Rasprava o ustavnom pravu)
 • Leslie Green
  • "Svako društvo koje ima pravo također ima ljude koji vrše ulogu sudije. Oni se ne moraju zvati "sudijama"; oni mogu biti "svećenici", "starješine", "kraljevi" ili nešto drugo. Niti se o njima treba misliti specifično kao o sudijama. Društvo možda neće razlikovati, recimo, sudsku ulogu od svećeničke uloge; u religijskom pravnom sistemu dosta je često za njih da su spojene. Ali odlika je pravnih sistema bilo koje vrste da imaju barem neke zvaničnike koji rješavaju sporove primjenjujući već postojeće standarde u tome. To je ono što označava bitnu razliku između prava i drugih oblika društvene regulacije, poput prinude, medijacije ili arbitraže. Tamo gdje postoji pravni sistem, ne postoje samo ljudi koji mogu natjerati druge ljude da nešto učine, upravljati njihovim ponašanjem, i rješavati njihove sporove, već i ljudi sa dužnošću da to čine primjenjujući pravo." (Law and the Role of a Judge)
  • "[S]udska uloga sastoji se od tri porodice dužnosti: (I) Dužnosti primjene prava: sudije imaju dužnost primijeniti valjano pravo u činjenju svojih odluka, i činiti druge stvari koje su nužne za prikladno vršenje te dužnosti. Na primjer, oni imaju dužnost da ispravno utvrde činjenice, da znaju šta je pravo, da je uče o najnovijem pravu, da odlučuju razumljivo tako da oni na koje se odluka odnosi mogu znati šta da čine, i tako dalje. (II) Dužnosti poboljšavanja prava: sudije imaju dužnost da drže pravo u pravno dobrom stanju. Neće svako poboljšanje prava padati na sudije kao sudije, ali mnoga od onih koja se zahtjevaju vladavinom prava hoće. Ako sudije nađu da je pravo nejasno, oni imaju dužnost da ga razjasne; ako postoje sukobi u pravu, oni moraju pokušati da ga riješe. Općenitije, oni trebaju poboljšati sposobnost prava da upravlja ponašanjem svojih subjekata. (III) Dužnosti štićenja prava: sudije imaju dužnosti da regulišu svoje sopstvene procese i ponašanje u svojim sudovima, i da zaštite vladavinu prava i integritet njihove nadležnosti od onih koji bi ga napadali potkopavajući sudsku nezavisnost, i koristeći pravne procese ugnjetavački ili uvredljivo da podriju pravo, ili potkopavajući učinkovitost sudova u primjeni prava. / Ni jedna od ovih dužnosti nije apsolutna, i dužnosti primjene prava pobijene su u slučaju gdje su zakoni nečuveno nemoralni ili gdje pravotvorne institucije nemaju legitimitet da uopće stvaraju pravo. Dužnosti se također mogu sukobljavati. Sudija će možda morati izabrati između primjene postojećeg prava ili njegovog poboljšavanja, između razjašnjavanja ili njegovog održavanja stabilnog kroz vrijeme. Ali, govoreći općenito, ove dužnosti karakterišu sudsku ulogu i pomaži njenom razlikovanju od drugih političkih uloga u našim društvima." (Ibid.)
  • "Ako pravni sistem ima općenito normu takvu da sudije nikada ne mogu stvarati pravo razlikovanjem (sudskih odluka), pobijanjem (prethodnih odluka) ili tumačenjem, onda bi te aktivnosti bile protivne pravu u tom sistemu. Nije mi poznat ni jedan pravni sistem, common law ili drugačiji, koji sadrži takvu normu, i nije jasno da li bi bilo moguće i za jedan pravni sistem da u potpunosti manjka sudska ovlaštenja koja imaju pravotvorne učinke, pa čak ni oni koji se zaklinju u mit da sudije nikada ne stvaraju pravo. Uvijek će postojati slučajevi koji nisu određeni postoječim pravom, i pretpostavljam da će sudije imati dužnost da razriješe barem neke od njih. Ova razrješenja će biti i obavezujuća i nova. Štaviše, ne bitno da li postoji formalna doktrina precedenta, ponovna tumačenja prava, uključujući i netačna, mogu kroz vrijeme stvoriti običaje i konvencije koje će također promijeniti pravo. Svi pravni sistemi su dinamični u karakteru, i sve sudije imaju (neka) stvaralačka ovlaštenja. U mjeri u kojoj sudska djelovanja stvaraju novo pravo sa retroaktivnim učinkom, oni naravno kompromituju jedan aspekt vladavine prava, naime princip da zakoni na snazi trebaju biti prospektivni. Ali sam taj ideal nije pravo, i njegovo kršenje ne vodi u nevaljanost prava, osim ako ne postoji neki poseban pravni zahtjev za prospektivnošću. I svakako niko ne misli da zahtjev za prospektivnošću dominira nad svim drugim aspektima vladavine prava, ništa više nego što misle da zahtjevi da pravo treba biti stabilno kroz vrijeme znači da nedosljednost ili maglovitost u pravu nikada ne treba biti ispravljena od sudova ili zakonodavstva. Stoga ove poznate tehnike zaista ne „idu protiv prava“; one koriste pravna ovlaštenja koja nude temeljna pravna pravila, da li ustavne norme ili, još temeljitije, pravila priznanja i presuđenja tog sistema. Koristeći ova ovlaštenja da oblikuje pravo, sudija ne ide ništa više protiv prava nego što to čini Parlament kada valjano koristi svoja ovlaštenja da usvoji nove zakone. Parlament ne deducira ili izvlači zakone iz Ustava, kao da oni nekako već leže tamo, i samo čekaju da ih se otkrije ili izvede. Parlament čini odluke; on djeluje. Ako djeluje na jedan način pravo će biti jedna stvar, ako djeluje na drugi biti će nešto sasvim različito. Zato je važno ko je izabran u Parlament. Isto je tačno i za sudije i, iako njihova pravna ovlaštenja su puno ograničenija i predmet puno više prepreka, zato je toliko važno ko je imenovan, ili izabran, da obnaša tu funkciju." (Ibid.)
 • Ludwig Andreas Feuerbach
  • "Niko ne sudi oštrije od neobrazovanog čovjeka. On ne poznaje ni razloge ni protivrazloge, misli da uvijek ima pravo."

M[uredi]

 • Martin Loughlin
  • "Američki narativ je naročito snažan izražaj zajedničkog fenomena. Sa ustanovljavanjem savremenih ustava, srednjovjekovni pojam temeljnog prava - koji, u savremenom svijetu, nalazi svoju analogiju u javnom pravu kao političko pravo [political right] - potopljen je. Ova pozitivizacija javnog prava kroz njegovu inkorporaciju u savremene ustavne okvire vodila je sudstvo da preuzme institucionalnu odgovornost za konačno tumačenje njenog značenja. Isto kao što sudovi posjeduju autoritet da tumače i provode ugovore, tako su sada preuzeli autoritet da tumače i provode ustavni ugovor. Ovo označava trijumf običnog prava [...] Temeljna poenta je ta da, u toku ove evolucije ustavnog diskursa, sudstvo je preuzelo na sebe zadatak da tumači ne samo obično pravo, već i javno pravo. Ključno pitanje jeste stoga da li sudije posjeduju zahtjevane političke vještine, iskustvo, i resurse da bi mogli mudro i učinkovito implementirati ovu vlast ustavnog održanja. I naročito važan aspekt ovog pitanja jeste opseg u kojem sudska uloga u ustavnoj kontroli sama postaje stvar političkog sporenja, jer će i to također postati drugi način na koji se (tumačenje) Ustava svodi na pitanje obične politike." (Temelji javnog prava)
 • Martin Shapiro
  • "Presijecajući kulturne linije, čini se da gdje god su dvije osobe došle u sukob koji same nisu mogle riješiti, jedno rješenje koje je bilo privlačno zdravom razumu bilo je pozvati trećeg u pomoć u ostvarenju rješenja. Tako univerzalno kroz vrijeme i prostor je to jednostavno društveno otkriće trijade da gotovo ne možemo otkriti društvo koje ga ne koristi. I iz njegove ogromne privlačnosti zdravom razumu izvire temeljni legitimitet sudova svugdje. Ukratko, trijada u svrhu rješavanja sporova je temeljna društvena logika sudova, logika toliko uvjerljiva da su sudovi postali univerzalni politički fenomen." (Sudovi: komparativna i politička analiza)
  • "Možda je najbolji argument za juridizaciju utemeljen na vrlinama redundancije. Nije zaista tačno da se vlast može podijeliti na tri velike grane, od kojih jedna donosi zakone, te samo to čini, jedna upravlja, i samo to čini, i jedna sudi, i samo to čini. Dijelovi vlasti mogu vršiti funkcije međusobnih kočnica i ravnoteža samo ako dijele ista ovlaštenja, ne ako vrše različita. U svim vladama koje dijele vlast, svaka grana donosi zakone, upravlja, i sudi. Stoga, predsjedničko ovlaštenje veta u SAD-u je očito zakonodavno ovlaštenje, kao što je i ustavni veto Vrhovnog suda. I sudska "tumačenja" ili "otkrića" prava su neizbježno vrste pravotvorstva, kao što su i iste aktivnosti organa uprave. Konačno, sve se zakonodavne prosudbe moraju donijeti na isti način. Da li to čini zakonodavstvo, uprava, ili sudovi, oni uvijek čine skup razboritih pretpostavki pod uslovima velike nesigurnosti. Sudija koji odlučuje da li je zakon ustavan ili pravilo zakonito nužno ponavlja analizu činjenica, vrijednosti, političkih alternativa, i predviđenih posljedica koja je prethodno preduzeta zakonom i stvaraocima pravila [...] Ako je zakonodavna analiza već učinjena, zašto je sudije trebaju ponovo činiti? Možda zato što su tri glave bolje od dvije. Visoki nivoi redundancije su standardni i razumni odgovori dizajna za sisteme koji se moraju baviti sa visoko-rizičnim, visoko-nesigurnim, i visoko-vrijednim situacijama [...] Sudije možda neće to činiti bolje od drugih upravitelja, ali oni su različiti. Dopustiti im nešto ovlaštenja za upravljanje daje nam više upravitelja više vrsta i više ponavljanja ključnih političkih računica. Argument za neku mjeru juridizacije konačno može ležati ni na čemu više od toga. Koliko je puno ili malo juridizacije dobro zavisit će od analize dobiti i gubitaka toga koliki je nivo redundancije predložen. Amerikanci preferiraju visoke nivoe redundancije." (Juridicalization of Politics in the United States)
  • "Sudovi dolaze sa nekim ugrađenim institucionalnim slabostima, pored prednosti. Manjak ovlaštenja za provođenje jeste zloglasna slabost sudova. Tipično, sudovi zavise od izvršnih vlasti da fizički provedu njihove presude. U dobropoznatoj frazi, sudije nemaju ni novčanik, ni mač. Stoga, isto kao što je određeni prijenos ovlaštenja inherentan sudskoj kontroli, određeno ograničenje ovlaštenja je također inherentno. Sudovi ne mogu vladati puno bez pomoći drugih, i u više ili manje demokratskim državama malo je vjerovatno da će oni moći vladati bez narodne podrške, čak i ako drugi dijelovi vlade mogu." (The European Court of Justice: of Institutions and Democracy)
  • "Ako izaberemo ustavne sudove mi izabiremo ne samo vladavinu sudija, već vladavinu pravnika. A pravnici će slaviti i braniti tu vladavinu." (Ibid.)
  • "Kako mora postupati sud koji vrši sudsku kontrolu u ustavnom sistemu sa podjelom vlasti da bi ostvario uspjeh. Vjerujem da postoje tri ključa za uspjeh [...] Sudska "neutralnost" [...] Odlučivanje slučaj-po-slučaj [...] Pravne epistemičke zajednice i snaga ustavnih sudova" (Ibid.)
  • "Pretpostavimo da su ustavi demokratskih država i sami demokratski, to jeste da su usvojeni voljom demosa. Ustav je ugovor između demosa i vlade. Demos kao ustavotvorac suočen je sa klasičnim problemom principal-agent kada ustanovljava vladu ugovorom. Kako se ugovor ima izvršiti protiv agenta? Jedna opcija jeste stepen samo-izvršavanja kroz podjelu vlasti. Ako se ta opcija izabere sukobi između dijelova vlasti se očekuju, čak i dozivaju, ali takvi sukobi ako se ne riješe rezultiraju u uništenju čitavog ugovornog aranžmana. Stoga ustavotvorci mogu pribjeći standardnoj instituciji rješavanja sporova - sudu. Ako to učine u nekoj mjeri oni moraju prihvatiti urođene karakteristike, prakse, pogodnosti i slabosti institucije. Ako izaberu sudove za rješavanje sporova, oni moraju prihvatiti neko pravostvorstvo od sudova i određeni kapacitet za sudsku samo-zaštitu njegove pravotvorne aktivnosti. Pitanje da li je pravotvorstvo i samoodbrana nekako antidemokratska ili protiv-večinska nije zanimljivo. Ako demos izabere instituciju, on izabire sudsko pravotvorstvo i sudsku samoodbranu. Recipročno tome, sudovi koji duguju svoje postojanje demokratskom institucionalnom izboru moraju djelovati prudentno ili izbor može biti povučen. Takav argument ne primjenjuje se na provođenje prava od strane ustavnih sudova. Ovdje ustavotvorci nisu osmislili situaciju sukoba između dijelova vlasti i onda uspostavili sud za rješavanje tih sporova. Radije, oni su namjerno stvorili sukob između sudova i ostatka vlade ili izabranih sudova kao neposrednog instrumenta za provođenje principala protiv svog agenta. Ponovo kao institucija sud govori: "Ako nas izaberete morate prihvatiti naše pravotvorstvo". Ali ovdje sud ne djeluje kao institucija za rješavanje sporova, već kao neposredni protagonista protiv ostatka vlade i stoga gubi svoju vezu sa najosnovnijom legitimnošću ili privlačnošću sudova, naime njihovom korisnošću kao institucija za rješavanje sporova. U predmetima podjele vlasti, podjela i stoga sukobi postojali bi nebitno da li sudovi postoje ili ne. Ako bi se sud ukinuo, sukobi bi se nastavili, kao i nužnost njihovog rješavanja, sada bez mehanizma za rješavanje. Stoga u stvarima podjele vlasti postoji veliki razlog da se ne ukinu ustavni sudovi. Eliminacija sudske kontrole bi iziskivala kompletnu rekonstrukciju ustava. Sudovi koji se bave zaštitom subjektivnih prava su puno više neobavezni, nego sudovi koji se bave podjelom vlasti. Bez institucije za provođenja temeljnih prava demokratska vlada može nastaviti. Sud koji se bavi temeljnim pravima mora biti još više prudentan, nego sud koji se bavi podjelom vlasti. Ustavni sud koji se bavi i temeljnim pravima i podjelom vlasti je u najboljoj poziciji, jer čak i ako odluke u skladu sa jednom od tih dimenzija probudi večinsko protivljenje, njegov institucionalni integritet može se braniti od onih koji žele da djeluje u skladu sa drugom dimenzijom." (Ibid.)
 • Mattias Kumm
  • "Ti i ja i drugi subjekti javne vlasti koja ima nadležnost nad nama smo narod. Ti i ja, kao građani, možemo učestvovati u političkom procesu. Gledano kolektivno takvo učešće je veoma važno u osiguranju učinkovite izborne kontrole elita i ojačavanju demokratskog procesa. Štaviše, kada raspravljamo o političkim pitanjima možemo dublje razumjeti šta vjerujemo i ko smo kao građani. Učestvovanje u politici nam dopušta da razumijemo sebe kao dio kolektivnog političkog poduhvata. Ali sve te vrijednosti političkog učešća ne trebaju da nas odvuku od ključne činjenice: kao pojedinci među milionima slično pozicionirah pojedinaca, praktično niko od nas, gledano zasebno, ne može učiniti puno razlike učestvujući u političkom procesu kroz naše jednako pravo glasa. Nije vjerovatno da će te ikada promijeniti vlast time što glasate ili ne. Vjerovatnoća da će tvoj ili moj pojedinačni glas, gledano zasebno, išta promijeniti manji je od vjerovatnoće dobitka na državnoj lutriji. Najvjerovatniji način za pojedinačnog građanina da ikada promijeni ishode nacionalnih političkih procesa kao građanin (radije nego kao zvaničnik), jeste da ode na sud i tvrdi da su njegova prava povrijeđena od strane javnih vlasti. Ako su sudovi uvjereni vašim argumentima radije nego protivargumentima javnih vlasti, vi ćete efektivno reći: 'Ne, ne na taj način!', tako što ćete zaista promijeniti ishode. U stvarnom svijetu savremene predstavničke demokratije, pravo uvjeriti sud da stavi veto na politiku jeste barem toliko osnažujuće poput prava glasa da se promijeni politika. Ta prava su komplementarna." (The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification: The Point of Rights-Based Proportionality Review)
 • Maurice Hauriou
  • "Ko bi bio kompetentniji i kvalifikovaniji od sudije da obezbijedi kontrolu pravnih propisa? Njemu je stavljeno u dužnost da primjenjuje propise, da ih interpretira i da rješava njihove konflikte. Upravo on primjenjuje i tumači zakone i uredbe, rješava sukob nacionalnog i stranog zakona, starog i novog zakona, kao i zakona i uredbe [...] Njegovo vrlo efikasno oružje sastoji se u odbijanju primjene propisa koji je kreirala politička vlast, kad postoji pravni razlog za odbijanje primjene [...] Zašto bi se sudiji odricalo da koristi ovo pravo i kada se radi o kontroli zakonodavne vlasti u donošenju običnih zakona, kad postoji pravni razlog da neka odredba ovih zakona ne bude primijenjena zato što je u suprotnosti sa ustavnom superiornošću. To i nije ništa drugo do rješavanje sukoba između dva zakona različite vrste; to je istovremeno tumačenje i ustavnog zakona i običnog zakona, ispitivanje da li su oni saglasni ili ne i ako su nesaglasni, žrtvovanje ovog nižeg. Proglašavanje neustavnim jednog zakona iste je naravi kao i proglašavanje nezakonitom jedne administrativne uredbe." (Pregled ustavnog prava)
 • Michael S. Moore
  • "Ako pojedinačne pravne tvrdnje nemaju nikakvu istinosnu vrijednost prije sudske odluke, sudije ne mogu biti obavezane da otkriju takve istine, niti to zaista mogu činiti. Radije, oni su slobodni da izmišljaju stvari u hodu, bez mogućnosti greške. Takva neograničena pravna sloboda nekompatibilna je kako sa idejom da se nama upravlja kroz odluke većine nas, kao što je to izraženo našim izabranim predstavnicima, niti sa idejom da je naša vlada ona zakona, a ne ljudi, u Aristotelovoj antičkoj formulaciji vrlina vladavine prava [...] Postoje dvije glavne implikacije iz teorije o istini pojedinačnih pravnih tvrdnji koje su relevantne za praksu prava. Jedna implikacija tiče se pojma promjene prava. Kada sud pobije prethodni common law prededent, nadglasa uobičajeno jezičko tumačenje zakona, ili kada ponovo otvori predmet presudom kroz proceduru coram nobis [vanredni pravni lijek], da li se pravo promijenilo ili se promijenilo samo vodeće mišljenje o tome šta je pravo? Ako je istina o pravnim tvrdnjama pitanje konstrukcije iz postojećih konvencija i vjerovanja, pretpostavka je da će promjene u tim konvencijama i vjerovanjima dovesti do promjene prava. To nije tako po gledištu realista o pravnoj istini. Ako su istinosne vrijednosti pravnih tvrdnji određene korespondencijom tih tvrdnji sa pitanjima koja su nezavisna od određenih konvencija ili vjerovanja, promjene u ovim drugim neće nužno značiti i promjenu u pravu. / Druga implikacija tiče se cjelovitosti sistema prava u logičkom smislu, čineći teorije istine nama interesantnim. Ugrubo, realističke teorije istine čine vjerovatnim gledište da je pravo istinski "bešavna mreža" u smislu da postoje određujuće istinosne vrijednosti za sve moguće presude u svim mogućim pravnim slučajevima. Ova teza da postoji jedan ispravan odgovor u svakom pravnom slučaju obično se naziva "teza ispravnog odgovora" u jurisprudenciji. Suprotno tome, i ugrubo na jednak način, konstruktivistička teorija istine iscrpljuje ispravne odgovore isto onoliko brzo koliko joj treba da iscrpi vjerovanja i konvencije iz kojih se pravne istine konstruišu." (The Plan Truth About the Legal Truth)
  • "Sudije tjeraju ljude da čine stvari koje ne žele. Sa svom silom države iza njih, oni prinuđuju ljude da daju svoj novac, svoju slobodu, svoju djecu, i svoje živote. Takva prinuda zahtijeva opravdanje. Neposredno opravdanje za svaku okolnost sudske prinude je naravno samo (očito) pravo: sudija bi mogao opravdati njegov sud u određenom krivičnom predmetu, na primjer, krivičnim zakonom kojeg on treba da primjenjuje. Ili sudija bi mogao opravdati svoju odluku u slučaju o ugovoru sličnošću predmeta pred njim sa ranijom odlukom koja djeluje kao precedent za sadašnju odluku. Ali obazrivi sudija kreće se unazad u smjeru pitanja opravdanja: šta opravdava sudiju u smatranju krivičnog zakona kao da nameće tu obavezu na tog čovjeka? Šta opravdava sudiju u slijeđenju odluke u slučaju precedenta? Odgovor je vjerovatno u smislu nekih doktrina zakonodavne supremacije i zabrane na kažnjavanje bez zakona, u prvom slučaju, i doktrine stare decisis, u drugom. Ali, šta čini te doktrine izvorom sudske obaveze? Po svoj prilici neki politički ideali poput demokratije, podjele vlasti, vladavine prava, jednakosti, i suštinske pravičnosti. Do tada će obazrivi sudija biti duboko u moralnosti takvih ideala čak i u primjeni najočitijeg prava na najočitije slučajeve." (The Various Relations between Law and Morality in Contemporary Legal Philosophy)
 • Michel Troper
  • "Sve teorije opravdanja [ustavnog sudstva] moraju pomiriti dvije tvrdnje: da sudovi učestvuju u konačnoj formulaciji zakonodavstva i da ipak provode temeljne principe ugrađene u političku volju naroda. U jednu ruku, sudovi moraju čuvati supremaciju Ustava kao pozitivnog prava; i u drugu, oni ne smiju kočiti demokratiju." (The Logic of Justification of Judicial Review)
 • Montesquieu
  • "Sudska vlast ne treba da bude povjerena nekom stalnom senatu, već treba da je vrše osobe uzete iz naroda u određeno doba godine i na način propisan zakonom, kako bi obrazovale sud koji traje samo onoliko koliko potreba iziskuje. / Na taj način sudska vlast, koje se ljudi toliko plaše, postaje takoreći nevidljiva i nepostojeća, budući da nije vezana ni za određeni stalež ni za određeno zanimanje. Nemamo neprestano suce pred očima; i bojimo se javne uprave, a ne javnih dužnosnika. / Čak treba, kod krupnih optužaba, da zločinac u skladu sa zakonom izabere sebi suce; ili makar da ih može odbiti tako velik broj, da se za one koji preostanu može smatrati da ih je sam izabrao [...] Ali ako sudovi i ne treba da budu stalni, presude moraju biti stalne do tog stepena da uvijek predstavljaju samo izričit tekst zakona. Ako bi one izražavale pojedinačno uvjerenje suca, živjeli bismo u društvu ne poznavajući tačno obaveze koje se u njemu preuzimaju. / Suci čak treba da budu istog imovinskog ili društvenog položaja kao optuženi, kako on ne bi mogao umisliti da je pao u ruke ljudima sklonim da mu naškode." (O duhu zakona)
  • "[S]uci nacije samo su usta koja izgovaraju riječi zakona, beživotna bića koja ne mogu ublažiti ni njegovu snagu ni njegovu strogost." (Ibid.)
 • Muhammed
  • "Ja sam samo čovjek. Meni dođu parničari. Moguće je da neki od njih bude vještiji od drugog pa pomislim da je iskren pa presudim u njegovu korist. Međutim, kome bespravno dosudim pravo nekog muslimana, neka zna da je to dio džehennemske Vatre, pa ako hoće neka je ponese ili ostavi." (Muslimova zbirka hadisa, 1051.)
  • "Kada bi se ljudima presuđivalo na osnovu njihovih optužbi, ljudi bi sebi prizivali pravo na život i imetke drugih ljudi. Međutim, onaj ko bude optužen treba da se zakune." (Ibid., 1053.)
  • "Neka niko od vas ne sudi među dvojicom ako je ljut." (Ibid., 1055.)
  • "Kada sudija, nakon idžtihada, presudi, pa bude u pravu, imat će dvije nagrade, a ako, nakon idžtihada, presudi pa pogriješi, imat će jednu nagradu." (Ibid., 1056.)

N[uredi]

 • Neil S. Siegel
  • "[U]zajamna legitimacija [različiti sudovi se pozivaju jedni na druge na iterativan način] najvjerovatnije će nastati kada je kultura duboko podijeljena po pitanju kolektivnog ustavnog identiteta; Sud se svrstava na jednu stranu u sukobu, te tako riskira dio svoje javne legitimnosti. U takvoj situaciji Sud može odrediti da se njegovim institucionalnim interesima najbolje služi krečući se sporo, te tako neprinuđavajući druge federalne sudove. Namjeravana uzajamna legitimacija je tehnika koju će sud najvjerovatnije koristiti kada, suočavajući se sa takvom situacijom, on očekuje da će vjerovatno biti uspješan ako prvo pokuša da uvjeri druge federalne sudove da odluče pitanje na način koji preferira Vrhovni sud. Za razliku od cijeđenja [percolation], međutim, uzajamna legitimacija je proces u kojem je Vrhovni sud inicijalni pokretač i ohrabrivač, da li namjerno ili ne. Vrhovni sud govori na načine koji potencijalno mogu dati legitimitet kontroverznim odlukama drugih federalnih sudova koji proširuju opseg odluka Vrhovnog suda, i onda ti drugi sudovi govore na načine koji potencijalno daju legitimnost odluci Vrhovnog suda koja validira proširivanje [...] [U]zajamna legitimacija razvija se na iterativni, dijalektički način. Radije nego odražvajem odnosa odozgo-prema-dolje koji je karakterističan za hijerarhiju ili odnosa dolje-prema-gore koji je indikativan za sukob ili cijeđenje, Vrhovni sud i drugi federalni sudovi kreću se naprijed-nazad. Krečući se na taj način, štaviše, oni ne djeluju u različitim poduhvatima; suprotno tome, sam poduhvat sastoji se u njihovom odnosu i nuđenu međusobne podrške - njihovog nuženja uzajamne legitimacije." (Reciprocal Legitimation in the Federal Courts System: Racial Segregation, Reapportionment, and Obergefell Appendix)
  • "[S]ud općenito ima dužnost da bude iskren po pitanju razloga za svoje intervencije i odluke, ali ova obaveza je pobojna kada je suočena sa prikladnim opravdanjem. Na jednom kraju spektra opravdanja, razlozi tipa Brown-a, to jeste činiti pravo stvarnim za ljude na terenu, i održavanje javne legitimnosti Suda suočenog sa stvarnim otporima ili rekriminacijama - čini se prikladnim opravdanjima za sudske odluke koje nisu sasvim iskrene. Na drugom kraju spektra, pokušaji Suda da izoluje sebe od odgovornosti za svoje odluke - od profesionalne i javne kritike - nisu prikladna opravdanja za napuštanje sudske iskrenosti. Između tih ekstrema, obziri koji se tiču kolegijalnosti, solidarnosti, ili oslanjanja potencijano opravdavaju odluke kojima manjka puna iskrenost, ali da li će ti obziri biti presudni zavisi o okolnostima - o opsegu u kojem su takvi obziri bitni i opsegu žrtvovanja iskrenosti." (Ibid.)
 • Nenad Dimitrijević
  • "Sud ne rješava sporove i ne daje tumačenje smisla ustava djelujući u okvirima već formiranog ustavnog sistema. On naprotiv svojim odlukama tumači osnovne vrijednosne principe zajednice koji nisu ustavno definisani: drugim riječima, sud kreira Grundnorm identitet." (Ustavna demokratija shvaćena kontekstualno)
  • "Ustavni sud ima zadatak da nam kaže – na obavezujući način – kako treba da čitamo ustav. Time što kaže „ovu ustavnu odredbu treba razumeti na ovakav način“, sud istovremeno kaže da su druga tumačenja pogrešna. Time nam sud u stvari kaže šta je u skladu sa ustavom, a šta je protviustavno. Konačno, to znači da ustavni sud, identifikujući ispravno tumačenje, ili pravo značenje ustavne norme, rekonstruiše obavezna pravila ponašanja. I građani i državni organi imaju se ponašati u skladu sa sudskom interpetacijom ustava." (Kako čitati ustav)

O[uredi]

 • Ozan Varol
  • "Prava pojedinaca mogu ponuditi strateškom sudstvu skup strukturalnih alata za povećavanje njegovih institucionalnih ovlaštenja i ono može baratati tim ovlaštenjima protiv drugih grana vlasti... [P]rava pojedinaca mogu služiti kako kao mač, tako i kao štit za sudstvo. Negativna, a naročito pozitivna, prava mogu biti moćni mačevi koje sudstvo može koristiti da razvije ili unazadi političko djelovanje. Prava mogu također služiti kao štitovi jer se sudstvo može pozivati na prava da zaštiti svoje odluke od negativnih političkih reakcija. Iako sudska kontrola nije preduslov za smisleno provođenje pojedinačnih prava, tamo gdje postoji, ovlaštenje ustavnosudske kontrole može prošiti strateško pozivanje na tekstualno istaknuta pojedinačna prava. Tako konceptualizirana, pojedinačna prava mogu biti uvedena u okvir analize kao strukturalne odredbe koje raspodjeljuju autoritet sudstvu." (Structural Rights)

P[uredi]

 • Patrick Devlin
  • "[P]ravnici po nuždi prihvataju razlikovanje pravde u skladu s pravom i pravde po meritumu, ili ex aequo et bono, kako ga zovu [...] Mi moramo prihvatiti da je s vremena na vrijeme, ali srećom dosta rijetko, sudija suočen s činjenicom da mora donijeti presudu za koju mu se čini [...] da sadrži previše prava, ali nedovoljno pravde. Kada se to dogodi postoji iskušenje da je smjesa malo promijeni [...] Od najranijih vremena engleski pravni sistem je akomodirao razne instrumente osmišljenje da upletu u pravnu posljedicu i pravdu slučaja [...] Rastezanje prava ili oblikovanje činjenica tako da se uklope u pravo je tradicionalan način na koji sudija svjestno ili nesvjesno - vjerovatno polu-svjesno, i nedopuštajući sebi previše akutnu analizu - stvara prostor za aequum et bonum [...] Na svim sudskim nivoima, u svim pravnim sistemima, pravo je ponekad nategnuto, iako se to možda čini stidljivo." (Sudija)

R[uredi]

 • Radomir Lukić
  • "[N]esumnjivo da ima mnogo slučajeva u kojima sudije gaze zakon smatrajući ga nepravednim, pogrešnim, štetnim itd., osobito ako je u pitanju stariji zakon. Ali tu vlada jedna vrsta plemenite licemjernosti - oni krše zakon, ali to ne priznaju, još manje to ističu kao osnovno načelo svog rada. Naprotiv, oni čine sve da se ta njihova povreda zakona ne primjeti, da izgleda kao da oni primjenjuju zakon, a ne krše ga." (Tumačenje prava)
  • "[M]akoliko priznavali da postoji "pobuna činjenica protiv zakona", da postoje zastarjeli, nepravedni, pogrešni, štetni itd. zakoni, mi ne smijemo dopustiti da sudija popravlja zakonodavca na taj način što će otvoreno kršiti njegove zakone. Ne smijemo, jer makoliko bila velika šteta od rđavih i zastarjelih zakona, još je daleko veća šteta od njihovog popravljanja putem gaženja od strane tumača. Jer rđav zakon predstavlja bolest samo jednog dijela pravnog poretka, makoliko važan on bio; sistematsko kršenje zakona od strane tumača znači, pak, da je cio pravni poredak bolestan. Lijek izaziva opasniju bolest od same prvobitne bolesti!" (Ibid.)
 • Ran Hirschl
  • "[Postoje] tri široke kategorije sudokratizacije: (1) širenje pravnog diskursa, žargona, pravila, i procedura unutar političke sfere i foruma i procedura politike; (2) sudokratizacija javne politike kroz "redovnu" upravnu i sudsku kontrolu; i (3) sudokrazizacija "čiste politike" - prenošenje sudovima pitanja otvorene političke prirode i značaja uključujući one suštinske legitimnosti režima i pitanja kolektivnog identiteta koja definišu (i često dijele) čitave zajednice." (The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide)
  • "Vjerovatno nigdje nije poimanje ustavnog prava kao politike na drugi način tačnije nego u području sudokratizacije mega-politike [...] Kao i druge političke institucije, ustavni sudovi ne djeluju u institucionalnom ili ideološkom vakuumu. Njihova izričita politička jurisprudencija ne može biti razumljena odvojeno od konkretnih društvenih, političkih, i ekonomskih borbi koje oblikuju dati politički sistem. Zaista, političko priklanjanje sudstvu, i posljedična sudokratizacija mega-politike, integralni su dijelovi i važne manifestacije tih borbi, i ne mogu se razumiti izolirano od njih [...] [P]ostojanje aktivnog, ne-priklanjajućeg ustavnog suda je nužan, ali nije dovoljan uslov za ustrajni sudski aktivizam i sudokratizaciju mega-politike. Kako god da se gleda na njih, pitanja poput sekularne prirode turskog političkog sistema, rata u Čečeniji, temeljne definicije Izraela kao "jevrejske i demokratske države", ili političke budućnosti Kvebeka i kanadske federacije, prije svega su politička pitanja, ne sudska. Politička sfera koja je prijemčiva na sudokratizaciju takvih čistih političkih pitanja je stoga barem isto toliko značajna za njenu pojavu i održavanje kao što je i doprinos sudova i sudija. Ovaj uvid naglašava zabludu centralnog ukazivanja na sudove među kritičarima sudskog aktivizma, koji često krive sudije "gladne moći" i "imperijalističke" sudove za "eksproprisanje" ustava, zbog toga što su previše samopouzdani i pretjerano upetljani sa moralnim i političkim odlučivanjem, i stoga zanemaruju temeljnu podjelu vlasti i principe demokratske uprave [...] [P]rikaz ustavnih sudova i sudija kao temeljnih krivaca u sveopćoj globalnoj sudokratizaciji politike previše je jednostavna priča; sudokratizacija mega-politike, i tranzicija u sudokratizaciju općenito, prvevashodno je politički, ne sudski, fenomen." (Ibid.)
  • "Dok sudovi mogu biti prikladan kontekst - možda čak i najbolji, kako u smislu njihove institucionalne pozicije u demokratiji, tako i u smislu stručnosti sudija - za ocjenjivanje dokaza, određivanje odgovornosti za navodne prijestupe, ili za bavljenje pitanjima proceduralne pravde i pravičnosti, konačno nije jasno šta čini sudove prikladnim forumom za odlučivanje o pitanjima čisto i suštinski političke prirode." (The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts)
  • "Od različitih institucionalnih, društvenih, i političkih faktora gostoprimljivih za sudokratizaciju politike, tri se izdvajaju kao ključni: postojanje ustavnog okvira koji promoviše sudokratizaciju politike; relativno autonomno sudstvo koje je lako namamiti da se upusti u duboke političke vode; i, više od svega, političko okruženje koje je prijemčivo na sudokratizaciju politike." (Ibid.)
 • Richard S. Key
  • "[U]činkovitost pisanih ustavnih pravila zavisi od postojanja činioca koji može, u prikladnim okolnostima, istači kada su ta pravila prekršena, činioca čije će prosudbe biti poštovane. Ona zahtijeva, to jeste, neku vrstu ustavnog suda. Prvi posao takvog suda jeste da otkrije značenje kodificiranih ustavnih pravila - da ih tumači." (Changing the United Kingdom Constitution: The Blind Sovereign)
 • Richard Ekins
  • "Striktno govoreći sudsko ovlaštenje nije ovlaštenje za tumačenjem prava: to je ovlaštenje za presuđivanjem sporova u skladu sa pravom, koje zahtijeva od sudije, kao i svakog drugog subjekta prava, da otkrije šta je postojeće pravo, kako pravni izvori utiču taj pojedinačni spor." (Objects of Interpretation)
 • Richard Posner
  • "[P]ostoji naglašen politički element u odlukama američkih sudija, uključujući federalne parnične i žalbene sudije i sudije američkog Vrhovnog suda. Dokaza je previše, iako sudije to guraju u stranu. Oni to guraju u stranu jer oni znaju da nisu demokratski ili republikanski plaćenici. Čineći to oni ne uspijevaju da razumiju da istraživanja koja pokazuju da je sudovanje "političko" ne treba biti razumljeno kao da koristi tu riječ da označi grubu, sektašku političku privrženost. Sudija može biti uvjereni konzervativac, ali on sebe ne pita: "Kako bi George W. Bush, koji me je imenovao, glasao u ovom slučaju?" Sudije oklijevaju da priznaju da čak nisu ni potpuni politički evnusi uključeni samo u primjenu pravila koje nisu stvorili na činjenice koje nalaze, kao sudije baseball-a. Mnogi od njih zaista iskreno vjeruju da na njihove odluke ni malo ne utječu njihova politička naginjanja. Ovo rasprostranjeno iskreno vjerovanje može biti najjači argument protiv dokaza političkog sudovanja. Ali to je izvrnuto Bayeseovom teoremom, koja pokazuje kako predubjeđenja određuju odluke. Predubjeđenja su često nesvjesna. Mnogo razmišljanja, uključujući i ono zaposlenih sudija koji moraju donositi odluke u svjetlu nesigurnosti, jeste teleskopsko razmišljanje - emocionalno, intuitivno, i zdravorazumsko - koje ne ide korak-po-korak iz izričitih premisa i stoga ostavlja dosta prostora za nesvjedna predubjeđenja. Beyes oslobađa sudije od optužbe licemjerja. / Stoga, sudovanje je političko. Ono je također "lično" u smislu da lične osobine sudije - uključujući i pozadinske karakteristike, poput rase i spola; osobine ličnosti, poput autoritarnosti; i profesionalna i životna iskustva, poput toga da je bio tužilac ili da je odrastao u turbulentnom vremenu - utječu na sudovanje. Lične karakteristike to čine kako posredno tako i neposredno, doprinoseći formiranju sudijine ideologije i stoga političkih sklonosti koje utječu na sudske odluke. Ali sudovanje nije samo lično i političko. Ono je također bezlično i nepolitičko u smislu da mnoge, ako ne i večina, sudskih odluka zaista jesu proizvod neutralne primjene pravila koja nisu stvorena za tu priliku u svrhu činenica pravično pronađenih. Takve odluke ističu ono što se često zove "pravni formalizam", iako je riječ koju ja preferiram "legalizam". Ali to su obično odluke u rutinskim predmetima." (Kako sudije razmišljaju)
  • "Naučnici raspravljaju rad Vrhovnog suda na dva različita načina. Manje uobičajen jeste onaj društvenih nauka, sa njegovim naglaskom na pozitivnoj, radije nego normativnoj analizi, njegovim odbijanjem da uzme zdravo za gotovo "zvanična" objašnjenja sudskih fenomena koje nude insajderi - drugim riječima, njegov realizam. Za društvenog naučnika, ili za profesora prava ili drugog pravnika koji je ispunjen prisupom društvenih nauka, Vrhovni sud je predmet posmatranja radije nego obožavanja ili osuđivanja. Društveni naučnik pita, bez predubjeđenja koja vuče iz profesionalne pravne kulture, zašto sud odlučuje slučajeve na način kako to čini i u formi u kojoj to čini (duga, "stručna" mišljenja itd.), i koje su posljedice odluka. Istraživanje se zadubljuje u takve stvari poput ideologije i temperamenta određenih sudija; procesa imenovanja; obima posla Suda, procedurama, i strateškim odnosima između Kongresa i drugih dijelova vlasti; bihejvioralnim modelima sudija; i utjecajem Zeitgeista na sudske odluke; i - kritično - prirodu i snagu ograničenja koja djeluju na sudije. Cilj nije samo da se razumije sudsko ponašanje na nivou Vrhovnog suda, već također da se razumiju posljedice takvog ponašanja [...] Drugi način na koji se raspravlja o radu Suda - i onaj koji je dosta poznatiji pravnicima, profesorima prava, i sudijama - jeste da se Sud podvrgne normativnoj analizi vršenoj iz unutrašnjosti profesionalne kulture. Analitičar hvali ili osuđuje određene doktrine ili odluke, ili razloge koje je za njih ponudio Sud (tekstualne, historijske, pragmatičke, i tako dalje) - češće ih osuđuje, tvrdeći da su pogrešni, netačni - preciznije, da su greške prava, da je Sud jednostavno pogrešno rasuđivao o pravu. Ova vrsta literature o Vrhovnom sudu je grana retorike ili zagovaranja - nastavljanje pisanja podnesaka i mišljenja drugim sredstvima - ali nije sasvim nepovezano sa prvom vrstom, društveno-naučnom studijom ustavnog prava. Ponašanja i posljedice koje nedoktrinarna perspektiva donosi na svjetlo može biti, i može objasniti, stvari koje normativna analiza osuđuje (ili rijeđe potvrđuje)." (Foreword: A Political Court)
  • "Ustavni sud sačinjen od neizabranih, doživotno postavljenih sudija, vođenih, u odlučivanju pitanja koja su istovremeno emocionalna i politizirana, samo veoma starim i u kritičnim dijelovima veoma maglovitim ustavom (a istovremeno onim koji je tako teško promijeniti poput Američkog), jeste potencijalno nevjerovatno moćan politički organ - osim, uprkos mogućnostima koje su prezentovane sudijama, oni nekako uspiju da se ponašaju poput drugih sudija. Sud navodno treba da bude svezan uz autoritativne tekstove, poput ustavnih i zakonskih odredbi, i za prethodne sudske odluke; zakonodavac nije - on može djelovati slobodno. Ali Vrhovni sud, kada odlučuje o ustavnim slučajevima, politički je u smislu da ima i vrši diskreciono ovlaštenje koje je jednako opsežno kao i ono zakonodavca. On ne može abdicirati ovo ovlaštenje, jer ne postoji ništa drugo na što bi se mogao pozvati da odluči ustavne slučajeve bilo kakve novosti osim diskrecione prosudbe. U takvim slučajevima ustavni tekst i historija, i izjave iz prošlih odluka, ne govore jasno. Takvi slučajevi zauzimaju široko otvoreno polje gdje se konvencionalni pravni materijali za odlučivanje iscrpljuju i sudije, ostavši bez tih štaka, moraju učiniti diskrecioni poziv. / Ustavni slučajevi u otvorenom polju prigodno se mogu smatrati "političkim" jer je Ustav o politici i jer slučajevi u otvorenom polju nisu prijemčivi za samouvjerenu evaluaciju na temelju profesionalnih pravnih normi. Oni se mogu odlučivati samo na temelju političke prosudbe, a političke prosudbe ne mogu se zvati tačnim ili pogrešnim pozivanjem na pravne norme. Nakon gotovo četvrt stoljeća rada kao federalnog apelacionog sudije uvjerilo me je da je rijetko moguće ozbiljno reći za odluku Vrhovnog suda da je odlučena tačno ili netačno. Kada koristimo termine "tačno" i "netačno" u ovom kontekstu, sve što zaista možemo misliti jeste da nam se sviđa (ili da odobravamo, ili se slažemo sa, ili smo ležerni sa) odlukom u pitanju ili nam se ne sviđa (ili je ne odobravamo, neslažemo se sa, ili nismo ležerni sa) njom. Možemo biti sposobni da damo razloge za sviđanje ili nesviđanje odluke - hiljade stranica Uvoda [iz ovog časopisa] o odlukama Vrhovnog suda potvrđuju to bez sumnje - i ljudi koji se slažu sa razlozima imat će tendenciju da kažu da je odluka tačna ili netačna. Ali to je samo jezička figura." (Ibid.)
  • "Ako ni "pravo" u smislu analitičke tehnike koja se razlikuje od političke analize, niti sama politička analiza (u nekom smislu "objektivnog", da je razlikujemo od političke prosudbe), neće diktirati ishod najvećeg broja ustavnih slučajeva koji dođu do Suda, onda kako treba samosvjesni sudija, sudija (nevjerovatno) uvjeren mojom analizom, da zamisli njegovu ili njenu ulogu? Postoje dvije glavne alternative. Jedna je za sudiju da svesrdno prihvati politički karakter ustavnog sudovanja i glasa u slučaju isto onako kako zakonodavac glasa za zakone. Druga alternativa je, osjećajući se stidljivo zbog toga što je političar u togi, da postavi za njega ili nju veoma visok prag za glasanje u cilju invalidacije po ustavnom osnovu djelovanja druge grane vlasti. Prvi pristup "agresivnog sudije" proširuje autoritet Suda u odnosu na onaj drugih grana vlasti. Drugi pristup "umjerenog sudije" govori Sudu da razmisli veoma dobro prije nego što preduzme kontrolu djelovanja drugih grana vlasti. Sudija se često može smjestiti unutar jedne ili druge od ovih kategorija čak i ako oni ne misle, kao što većina ne misli, u ovim kategorijama; društveni naučnik insistira na važnosti nesvjesnih motivacija." (Ibid.)
 • Robert Cover
  • "Počet ćemo, onda, ne od onoga što sudije kažu, već od onoga što oni čine. Sudije dijele bol i smrt. To nije sve što čine. Možda to nije ni ono što često čine. Ali oni dijele smrt, i bol. Od John Winthropa do Warren Burgera oni su sjedjeli na vrhu piramide nasilja, dijeleći... / U tome su drugačiji od pjesnika, od kritičara, od umjetnika. Ne vrijedi insistirati na nasilju snažne poezije, i snažnih pjesnika. Čak i nasilje slabih sudija je sasvim stvarno - naivna, ali neposredna stvarnost, za koju nije potrebno tumačenje, niti kritičar da je otkrije." (Violence and the Word)
 • Robert Alexy
  • "Ako ustav dodjeljuje pojedincima prava protiv zakonodavca i namjerava da postoji ustavni sud da podrži ta prava [...], onda aktivnost ustavnog suda u polju zakonodavstva u podržavanju tih prava nije neustavno preuzimanje zakonodavne nadležnosti; nije samo konceptualno dopušteno, već se zahtijeva." (Teorija ustavnih prava)
 • Robert Bork
  • "Sud može djelovati kao pravna radije nego politička institucija ako je neutralan [...] na način na koji izvodi i definira principe koje primjenjuje [...] Filozofija izvornog razumijevanja ima mogućnost ponuditi neutralnost u sva tri smisla - u izvođenju, definiranju i primjeni principa." (The Tempting of America: The Political Seduction of the Law)
 • Ronald Dworkin
  • "Oni koji ignorišu razliku između koncepata i koncepcija, ali ipak vjeruju da Sud treba napraviti svježa određenja o tome da li je smrtna kazna okrutna, primorani su raspravljati na ranjiv način. Oni tvrde da se ideje o okrutnosti mijenjaju kroz vrijeme, i da Sud mora biti slobodan da odbaci zastarjele koncepcije; to sugeriše da Sud mora izmijeniti ono što je Ustav usvojio. Ali zaista Sud može provoditi ono što Ustav kaže samo odlučujući sopstvenom glavom o tome šta je oktrutno, kao i što mora djeca, u mom primjeru, mogu učiniti ono što ima kažem odlučujući sama šta je pravično. Da su oni koji su usvojili široke odredbe htjeli postaviti određene koncepcije, oni bi našli vrstu jezika koja bi se konvencionalno mogla iskoristiti za to, to jeste, oni bi ponudili pojedinačne teorije koncepata u pitanju." (Shvaćanje prava ozbiljno)
  • "Naš ustavni sistem temelji se na određenoj moralnoj teoriji, naime, da ljudi imaju moralna prava protiv države. Teške odredbe Povelje sloboda, poput klauzula o pravičnom postupku ili jednakom postupanju, moraju se razumjeti da ukazuju na moralne koncepte, radije nego da ustanovljavaju pojedinačne koncepcije; stoga sud koji preuzima teret primjene tih klauzula kao prava mora biti aktivistički sud, u smislu da mora biti spreman da postavi i odgovori na pitanja političke moralnosti." (Ibid.)
  • "Sudije ne smiju učitavati svoja sopstvena uvjerenja u Ustav. Oni ne smiju čitati apstraktne moralne klauzule kao da izražavaju bilo koju pojedinačnu moralnu prosudbu, ne bitno koliko im je ta prosudba privlačna, osim ako ne nađu da je u principu konzistentna sa strukturalnim dizajnom Ustava kao cjeline, kao i sa dominantnim strujama prošlog ustavnog tumačenja drugih sudija. Oni se moraju smatrati partnerima sa drugim zvaničnicima, prošlim i budućim, koji zajedno elaboriraju koherentnu ustavnu moralnost, i moraju se pobrinuti za tim da se ono sa čim doprinose uklapa sa ostatkom. (Drugdje sam rekao da su sudije poput autora koji zajedno stvaraju lančani roman u kojem svaki piše poglavlje koje ima smisla kao dio cjelokupne priče)." (Pravo slobode: moralno čitanje Američkog ustava)
  • "Pravo je efektivno integrisano sa moralnošću: pravnici i sudije su djelujući politički filozofi demokratske države." (Pravda za ježeve)
  • "Sudije ne dobijaju legitimnost od Boga ili izborima ili voljom onih kojima se vlada ili zbog njihove navodne pragmatične vještine ili inspirativne razumnosti. Jedini temelj njihove legitimnosti - jedini temelj - jeste disciplina argumenta: njihova institucionalna privrženost da ne čine ništa što nisu spremni opravdati kroz argumente koji zadovoljavaju, u isto vrijeme, dva temeljna uslova. Prvi je iskrenost. Oni sami moraju vjerovati, nakon temeljitog samo-ispitivanja, da ti argumenti opravdavaju to što čine, i moraju biti spremni da učine ono što argumenti opravdavaju također u kasnijim, možda dosta drugačijim slučajevima, kada njihove lične sklonosti ili politike budu drugačije uključene. Drugi uslov je transparentnost. Argumenti koje oni sami nalaze uvjerljivim moraju biti tačno oni argumenti koje oni predstavljaju stručnoj i laičkoj javnosti u njihovim odlukama, u onoliko detaljnosti koliko je neophodno da dopusti javnosti da sama sudi o adekvatnosti i budućim obećanjima tih argumenata." (Duboko manjkavi izbori)
  • "Pravnici i sudije (i usuđujem se reći i sam Schlink) rijetko misle da ne postoji razlog za naginjanjem ka jednoj odluci u određenom slučaju umjesto ka drugoj. Oni se često neslažu, ali se neslažu jer vjeruju da su različite odluke najbolje, što znači da svaki vjeruje da je jedna odluka najbolja. Nekoherentno je, međutim, vjerovati, u isto vrijeme, da je jedna odluka najbolja i da ni jedna odluka nije najbolja." (Response to overseas commentators)
  • "Sudije trebaju znati kada da se priklone znanju i uvjerenjima drugih, a ne uvijek da insistiraju na sopstvenim mišljenjima kao najboljim ili konačnim. Ali sudije (i pravni teoretičari) neslažu se oko toga kada i na koje načine se sudije trebaju prikloniti mišljenjima drugih, uključujući zakonodavcima, ekspertima različitih vrsta, i javnom mnijenju općenito. Svaki sudija se stoga nužno mora osloniti na sopstvena uvjerenja o političkoj moralnosti - o najboljoj koncepciji demokratije, na primjer - da odluči kada je prikladno za njega da se prikloni drugima. Sudije možda ne žele takav herkulovski zadatak, i možda nisu svjesni da ga imaju. Ali taj zadatak, u prirodi slučaja, neizbježan je." (Ibid.)
  • "[Razmatrajući socio-ekonomska prava] [s]udije moraju birati između dvije strategije. Prva strategija je suštinska. Ona zahtjeva od sudija da kontrolištu u najmanju ruku značajne odluke koje je vlada učinila u raspodjeli sredstava u zadovojavanju temeljnih potreba koje su određene u Ustavu, i da odbaci sve takve odluke za koje smatra da su nerazumne. Ova suštinska strategija možda će zahtijevati od sudija da utvrde da je vladina politika nerazumna jer troši previše na zdravstvenu zaštitu i, stoga, nedovoljno na stambenu politiku, na primjer, i suprotno. Druga strategija je egalitarna: ona insistira ne da vlada čini određene preraspodjele sredstava već da mora pokazati jednak obzir za sve u raspodjelama koje čini. Ona ne može, na primjer, raspodjeliti ono što je namjenila za zdravstvenu zaštitu na način koji ignoriše značajnije i temeljnije zdravstvene potrebe da bi služila manje značajnim ili manje temeljnijim, kada ne postoji potreba za takvom raspodjelom [...] [Drugi pristup je opravdaniji]." (Ibid.)
  • "Pravo kao integritet zahtjeva od sudije koji presuđuje u slučaju common law-a [...] da sebe zamisli kao autora u lancu toga prava. On zna da su druge sudije presuđivale u slučajevima koji, mada nisu sasvim identični, tretiraju slične probleme; mora da razmišlja o njihovim presudama kao o dijelu duge priče koju mora da interpretira a onda nastavi tako da, po sopstvenom sudu, priču koja se odvija oblikuje što bolje. (Svakako da je za njega najbolja priča ona koja je najbolja sa stanovišta političkog morala, a ne estetike). Još jednom možemo da povučemo grubu razliku između dvije glavne dimenzije ovog interpretativnog suda. Sudijina odluka - njegovi postinterpretativni zaključci - mora se izvući iz interpretacije koja se, istovremeno, i uklapa i koja opravdava ono što se dogodilo ranije onoliko koliko je to moguće. Međutim, u pravu kao i u literaturi, međusobno djelovanje procesa uklapanja i opravdanja je složeno. Baš kao što interpretacija u okvirima romana u lancu za svakog interpretatora predstavlja traženje fine ravnoteže između različitih vrsta književnih i umjetničkih stavova, tako i u pravu postoji fina ravnoteža među političkim uvjerenjima najrazličitije vrste; u pravu kao i u literaturi, ova uvjerenja moraju biti u dovoljnoj mjeri povezana, a ipak odvojena, kako bi omogućila da se formira opći sud koji predstavlja kompromisno rješenje između uspješne interpretacije po osnovu jedne vrste mjerila i neuspješne po osnovu druge." (Carstvo prava)
  • "Pravo kao integritet [...] zahtjeva da sudija testira svoju interpretaciju bilo kojeg dijela velike mreže političkih ustanova i odluka svoje zajednice pitajući se da li bi one mogle da predstavljaju dio jedne koherentne teorije koja opravdava tu mrežu kao cjelinu. Nijedan nama danas poznati sudija ne bi mogao da sačini bilo šta što bi se moglo odjednom približiti punoj interpretaciji cjelokupnog prava njegove zajednice. Zbog toga i zamišljamo heraklovskog sudiju koji posjeduje nadljudski talenat i raspolaže beskrajnim vremenom. Aktivni sudija pak može da ograničeno oponaša Herakla. On može dopustiti da se raspon njegove interpretacije proširi od slučajeva koji se neposredno nalaze pred njim do slučajeva u istom općem polju ili pravnom djelokrugu a onda i dalje, sve dotle dok se čini da će to dati rezultate. U praksi, čak i ovaj ograničeni proces kreće se u sferi nesvjesnog: iskusni sudija će u dovoljnoj mjeri osjećati teren koji okružuje njegov neposredni problem pa će instinktivno znati koja bi interpretacija manjeg skupa slučajeva mogla da se održi ukoliko bi raspon, u koji mora da se uklopi, bio proširen. Međutim, ponekad će to proširenje biti namjerno i kontroverzno." (Ibid.)
 • Robert A. Dahl
  • "Razumjeti Vrhovni sud Sjedinjenih Država striktno kao pravnu instituciju znači podcijeniti njegov značaj u Američkom političkom sistemu. Jer je to i politička institucija, institucija, što će reći, za dolaženje do odluka o kontroverznim pitanjima nacionalne politike. Kao politička institucija Sud je veoma neobičan, naročito zato što Amerikanci nisu voljni da prihvate činjenicu da on jeste politička institucija, a to ne mogu ni negirati [...] Politička odluka bi se mogla definisati kao učinkovit izbor između alternativa o kojima ima, barem u početku, neke nesigurnosti [...] Ono što je ključno jeste opseg u kojem sud može i zaista čini političke odluke izlateći izvan ustanovljenih "pravnih" kriterija koji se nalaze u precedentima, zakonima, i ustavu. U ovom smislu Vrhovni sud zauzima veoma specifičnu poziciju, jer je suštinska karakteristika institucije da s vremena na vrijeme njegovi članovi odlučuju slučajeve gdje pravni kriteriji nisu ni u kakvom stvarnom smislu prikladni za zadatak [...] Veoma često, onda, slučajevi pred Sudom uključuju alternative o kojima postoji duboka podijeljenost u društvu, kao što je slučaj o segregaciji ili ekonomskoj regulaciji; to jeste, okolnosti slučaja su "političke". Štaviše, to su obično slučajevi gdje se kompetentni studenti ustavnog prava, uključujući i učene sudije samog Vrhovnog suda, neslažu; gdje su riječi ustava općenite, maglovite, dvosmislene, ili nisu jasno primjenjive; gdje se precedent može naći na obje strane; i gdje se stručnjaci ne slažu u predviđanju posljedica različitih alternativa ili stepena mogućnost da će moguće posljedice zaista nastupiti. Tipično, drugim riječima, iako može postojati značajno slaganje o alternativama koje su otvorene, postoji veoma značajno neslaganje o pitanjima činjenica koje se tiču posljedica i vjerovatnoće, kao i po pitanjima vrijednosti, ili načina na koji različite alternative trebaju biti poredane prema kriterijima koji ustanovljavaju relativnu poželjnost." (Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker, 1957.)
  • "[P]olitička gledišta dominantna na Sudu nikada nisu dugo u neskladu sa političkim gledištima koja su dominantna među zakonodavnim većinama Sjedinjenih Država. Posljedično tome bilo bi veoma nerealistično očekivati da bi Sud, nekoliko godina najviše, stao nasuprot glavnim alternativama koje slijede zakonodavne većine [...] Očekuje se, onda, da će biti najmanje vjerovatno da će Sud biti uspješan u blokiranju odlučne i uporne zakonodavne većine po značajnom političkom pitanju i da će najvjerovatnije uspjeti protiv "slabih" većina; tj., mrtvih, prolaznih, krhkih, ili koje su slabo objedinjene oko politike manjeg značaja." (Ibid.)
  • "Postoji nužno obrnuta proporcija između autoriteta kvazi-čuvara i autoriteta demosa i njegovih predstavnika [...] Čak i ako je autoritet čuvara ograničen tek na određena pitanja temeljnih prava i interesa, po tim pitanjima demos bi nužno otuđio svoju kontrolu [...] Što je širi opseg prava i interesa koji su predmet konačne odluke kvazi-čuvara, uži mora biti opseg demokratskih procesa." (Demokratija i njeni kritičari)
 • Ruth Gavison
  • "[U] podjeljenim demokratijama, sudovi trebaju nerado određivati specifične aranžmane i prioritete, naročito u područjima društvenih sporenja, gdje osnovi sudskog djelovanja nisu jasni. Takva određenja trebaju, općenito, biti činjena od strane političkih vlasti i drugih društvenih tijela. Štaviše, u takvim društvima, sudovi se trebaju koncentrisati na odbranu pojedinaca od jasnih kršenja temeljnih prava, i uslova koji su nužni za učinkovitu demokratiju, i držati se podalje od reforme političkog procesa. Sudovi imaju važnu obrazovnu funkciju, i oni zasigurno ne trebaju dospustiti da njihove odluke dikritaju popularno raspoloženje. Normativni obziri trebaju biti primarna motivacija sudova. Međutim, sudovi trebaju elaborirati, artikulisati i provesti zajedničke privrženosti društva kojem služe - vrijednosti koje se oslikavaju u zakonima društva - nasuprot vrijednostima koje sudije lično ili kao članovi određenih grupa unutar društva, podržavaju." (The Role of Courts in Rifted Democracies, 1999.)
  • "[I]mati ustav, samo po sebi, ne mijenja činjenicu da pitanje poželjne uloge sudova u društvu ostaje u području normativne političke teorije. Odgovori ne mogu biti izvođeni logički iz pukog postojanja ustava ništa više nego i pojmovi demokratije, podjele vlasti ili vladavine prava." (Ibid.)
  • "[U] svim društvima, i svim vrstama režima, posebna legitimnost sudova leži u njihovoj sposobnosti kao organa čija je glavna i primarna funkcija rješavanje sporova, nasuprot općoj pozadini sistema vlasti u kojem primarnu odgovornost za stvaranje pravila i njihovo provođenje leži drugdje. Što dalje sud zaluta od te primarne funkcije, ranjiviji postaje na napade po njegovu legitimnost. / Vjerujem da ono što slijedi iz ovog opisa jeste da sudovi trebaju učestvovati u naporima da osnaže svoju legitimnost kao autoritativnih arbitara sporova u društvu. Da bi to učinili, oni moraju pokušati da djeluju na načine koji ohrabruju javnost u mišljenju da oni ili "čine pravdu" u slučajevima koji dolaze pred njih na neutralan način, ili da oni istinski i iskreno igraju sekundarnu ulogu - onu primjene i provođenja aranžmana koji su učinjeni drugdje, zajedno sa kreativnim tumačenjem samo gdje je nužno. Takva kreativnost je zaista legitimna, čak i nužna, gdje kreativnost oslikava popularne osjećaje, ili gdje se sudovi vide kao da imaju moć i odgovornost da prilagode zakone promjenjenim potrebama javnosti. Ono što bi moglo potkopati tu legitimnost jeste kada se sudovi vide kao pristrasni." (Ibid.)

S[uredi]

 • Samuel Issacharoff
  • "[U]stavni sudovi mogu pomoći tranziciju u demokratiju na dva načina. Prvo dopuštajući stranama brzu tranziciju u osnovu demokratsku vladavinu prije nego što su sposobni postići puni sporazum. Ustavi, suprotno od zakona, imaju zloglasno otvorenu teksturu naredbi. Neprecizni, ali glasoviti termini poput "pravične procedure", "jednake zaštite", ili "privilegije i imuniteti" nose soupçon privrženosti bez suštine sporazuma. Ovo je često proizvod nemogućnosti postizanja sporazuma o duboko spornim pitanjima. Drugdje, maglovitost može poslužiti kao učinkovit mehanizam koji dopušta strankama da postignu dovoljan konsenzus u okolnostima gdje ili društvene norme ili strateški obziri mogu previše opteretiti izričita razumijevanja. Druga prednost koju nude ustavni sudovi jeste više u specifičnostima ustavnog kompromisa, priznajući duh onoga što je John Marshall rekao: "[U]stav je to što tumačimo". Za razliku od stranaka u konventionalnim ugovorima, šteta u ustavnim povredama nije retrospektivna, već prospektivna. Stranke u ustavnom ugovoru ne plaše se toliko da njihova očekivanja u vrijeme ugovaranja neće biti ostvarena, koliko se plaše da će ovlaštenja koja stvaraju biti u budućnosti korištena protiv njih. U srcu bilo kojeg ustavnog kompromisa leži tvrda činjenica da neke od stranaka u ugovoru će uskoro držati državnu vlast nad njihovim nekadašnjim saugovaračima. Iz ove perspektive, ustavni sudovi igraju ulogu "police osiguranja" protiv formi zauzimanja moći koje se ne mogu odrediti ili ugovoriti na početku ustavnog procesa [...] [L]egitimnost ovih sudova nakon ustanovljavanja zavisi od stepena u kojem oni učvršćuju "demokratsku ogradu" koja je pratila osnivanje. Ovo je odmak od uobičajenih debata, barem u Sjedinjenim Državama, o izvoru legitimnosti ustavom-ustanovljene sudske kontrole - onog poslovičnog nametanja mrtve ruke prošlosti na političku volju sadašnje većine. Radije nego biti vezani uskom originalističkom verzijom provođenja dogovenih uslova izvornog ugovora, ovaj pristup nameće širu dužnost na ustavne sudove da učvrste funkcionisanje demokratije šire. Izvorni ugovor ne tiče se samo područja gdje je sporazum postignut - tekst je, naravno, još uvijek središnji - već također i na područja gdje nikakav sporazum nije bio moguć mimo sveopće privrženosti ka političkoj odgovornosti prvog skupa vladara." (Constitutional Courts and Democratic Hedging)
  • "[U]stavni sudovi služe dvjema osnovnim ulogama. Prvo, oni nude ključno procesno ograničenje vršenju demokratske vlasti [...] Drugo, sudovi služe kao važne sile u olakšavanju tranzicije u novi demokratski poredak." (Krhke demokratije)
 • Scott J. Shapiro
  • "Kada se sudijama, ili drugim učesnicima u sistemu, dovoljno vjeruje, oni zaista mogu razmrsiti ono što je pravo ustanovilo." (Reply to Crocker, Guest and Murphy)
  • "[Pod 'modelom odlucivanja' u sudovanju] [s]udija treba primijeniti pravilo kada ravnoteza razloga podrzava takav izbor. Stoga, slijedjenje pravila kada daju rezultate koji su lokalno suboptimalni moze biti opravdano kao racionalno kada odluka da se slijede pravila promovira odredjene vrijednosti (tj., predvidivost i pravicnost) i cini taj izbor opcenito optimalnim. Ipak, ovaj model ne odobrava fetisiziranje pravila. Kada bi god primjena pravila dala opcenito suboptimalne rezultate (cak i ako su lokalno optimalni), nije racionalno za bilo kojeg cinioca da izabere da primjeni takvo pravilo u takvom slucaju [...] Da je model odlucivanja istinit [...] [tj. da] cinioci kojima upravljaju pravila zaista imaju izbor da li da ih primjene kada ih smatraju primjenjivim, onda bi bilo iracionalno odluciti primijeniti pravila kada cinjenje toga cini vise stete nego dobra. Suprotno tome, ako je bolje za te cinioce da se prilagode pravilima, onda je njihova primjenjivost normativno irelevantna. / Zelim sugerisati, za razliku od toga, da vidimo pravila kao da funkcionisu kao ogranicenja na djelovanje. Cinilac koji usvoji pravilo u strateskoj je interakciji sa drugim ciniocem – sa sobom kasnije. Sadasnja njegova licnost, sa njegovom odlukom da upravlja svojim djelovanjima preko pravila, ogranicava njegovu kasniju licnost, zatvarajuci buduce izborno ponasanje koje nije uskladjeno sa pravilom [...] [Pod 'modelom ogranicenja' u sudovanju] [p]ravilo, jednom usvojeno, nije faktor koji se treba razmatrati u buducem rasudjivanju oko toga da li se povinovati. Jednom usvojeno, cinilac vise ne razmislja o tome da li da se povinuje. Cinilac kojim upravljaju pravila tek ima da otkrije sta se ubraja kao implementacija pravila, ne koje djelovanje ce maksimizirati ocekivanu korisnost [...] kada je primjena pravila suboptimalna, nije iracionalno za cinioca da primjeni pravilo. Jer, po ovom gledistu, kada je cinilac privrzen pravilu, taj cinilac nema izbora nego da primjeni pravilo kada prepozna da je primjenjivo. Slicno tome, optimalnost priklanjanja ne uklanja normativnost pravilu. Buduci da pravila uticu na izvodivnost nepriklanjanja, oni prema zadanom cine priklanjanje najboljom opcijom [...] Kada sudija postane sudija, on sebe obavezuje da primjenjuje zakone kada su primjenjivi. Cini to obavezujuci se prema onome sto je HLA Hart zvao 'pravilo priznanja' [...] Pitanje da li su sudije ogranicene pravilima je, stoga, dvosmisleno. To moze znaciti ili : (1) da li pravila ogranicavaju djelovanje sudija kada su razrjesena pitanja da li pravilo treba primijeniti ? ili (2) da li pravila ogranicavaju sudije u njihovoj ocjeni oko toga da li uopce da primjene pravila ? Ja sam se bavio iskljucivo sa drugim pitanjem." (Judicial Can't)
 • Steven Arrigg Koh
  • "[S]vaki sud ima svoj Marbury trenutak. Rigorozni pregled domaćih i međunarodnih sudova otkriva brojne značajne odluke u kojima sud (1) u svojoj ranoj historiji (2) odlučuje o prirodi svog sopstvenog autoriteta ili o aksiomatskom principu prava (3) na način koji nije tekstualno transparentan. Takvi Marbury trenuci nužno stvaraju kontroverzu, ali oni koji uspiju čine to kada sudski i politički činioci unutar relevantne jurisdikcije konačno prihvate odluku suda. Neuspjeli Marbury trenuci nikada ne prerastaju takve kontroverze, ostavljajući sud djelimično ili potpuno delegitimiziranim." (Marbury Moments)
 • Stephen Gardbaum
  • "[U] onoj mjeri u kojoj se to tiče sudova, najvažniji, osnovniji, i suštinski cilj za nove demokratije u njihovoj tranziciji ka stabilizaciji nije ustanovljavanje ovlaštenja za jednog ili više sudova da poništavaju zakonodavstvo, već ustanovljavanje i očuvanje sveopće nezavisnosti sudstva. Sudska kontrola može ili ne mora biti (instrumentalno ili normativno) nužna za vladavinu prava i ustavnu demokratiju, ali nezavisnost sudstva neupitno jeste, i osiguranje ovog drugog mora biti glavni prioritet ako i u opsegu u kojem postoji bilo kakva praktična napetost ili sukob između njih. Dok zasigurno među stabilnim, ustanovljenim demokratijama postoji nekoliko dobro poznatih primjera država koje su dugo odbacivale sudsku kontrolu, i nekoliko koje to još čine, ne postoji niti jedna koja se ne pridržava osnova nezavisnog sudstva. Štaviše, iako postoji robusna akademska debata unutar ustavne/demokratske teorije između zagovornika i protivnika sudske kontrole, niko, koliko ja znam, nije protiv središnje važnosti sudske nezavisnosti [...] [I]ako ne postoji jedinstven model za osiguranje sudske nezavisnosti, mogao bi postojati jedinstven model za njeno ugrožavanje u specifičnom kontekstu novih i tranzicijskih demokratija. / Temeljni razlog jeste da sudska kontrola ima tendenciju da rezultira u politizaciji sudova na dva načina koji korespondiraju sa, i ugrožavaju, dva ključna elementa sudske nezavisnosti. Po prvom elementu, gdje sud ima konačni autoritet za valjanost zakonodavstva - da li u kontekstu apstraktne kontrole ili konkretnog spora - on nužno postaje snažan politički činilac kao veto igrač (Kelsenovski "negativni zakonodavac"), i stoga se na njega može gledati kao na protivnika ili potencijalnog rivala vlade. On može biti učinkovita kontrola politike, ali, čineći to, on može također potaknuti političke napade koji prijete da umanje nezavisnost sudstva. Ako, u jednom smislu, sudska kontrola ističe nezavisnost sudstva u njenoj najvećoj mjeri, iz samog tog razloga ona također predstavlja najveću praktičnu prijetnju takvoj nezavisnosti - i u službi funkcije čiji nije suštinski dio [...] Po drugom, više internom, elementu sudske nezavisnosti, rizik rezultirajuće politizacije nastaje na sljedeći način. Zbog moći s kojom rukuju zbog sudske supremacije, neodoljiva je tvrdnja da se sudijama ustavnih sudova treba pripisati kakva god je moguće djelimična ili posredna demokratska odgovornost. Kao rezultat toga, sudska imenovanja u te sudove postaju politička imenovanja, i, iako postoji nekoliko dobro poznatih varijanti u preciznom obliku zakonodavno/izvršne selekcije, u gotovo svim formama politička opredjeljenost je znana i uzima se u obzir. Kao posljedica, imenovanja se ne čine samo od političara, već se također čine (barem u dijelu) iz političkih razloga. Međutim, ovo često vodi sudije ustavnog suda da odlučuju važne i sporne slučajeve shodno predvidljivim stranačkim ili ideološkim linijama, koje prijete da potkopaju drugi zahtjev sudske nezavisnosti: nepristrasnost. Ne u smislu inputa ili pritiska - jer doživotno imenovanje ili dugi, fiksni, neobnovljivi mandati izoliraju imenovane nakon što stupe na dužnost - već u smislu outputa, načina na koji sudovi donose odluke." (Are Strong Constitutional Courts Always a Good Thing for New Democracies?)
 • Stephen Holmes
  • "Najteži problem s kojim se suočavaju države Istočne Evrope danas jeste stvaranje vlasti koja može vršiti učinkovite reforme, ali ipak održati povjerenje javnosti i ostati demokratski odgovorna. Ključna institucija novopečenih demokratija, stoga, jeste parlament. Šta je učinak, možemo se zapitati, toga što publicisti impliciraju da je jedina institucija koja istinski predstavlja najdublje interese građanstva ustavni sud? Previše legitimizirati sud znači umanjiti skupštinu u očima javnosti i pomoći diskreditovanju ideju u povoju o predstavljanju kroz periodične izbore." (Conceptions of Democracy in the Draft Constitutions of Post-Communist Countries)

T[uredi]

 • Theunis Roux
  • "[M]oralno opavdanje sudske kontrole je mješovito normativno/empirijsko pitanje na koje se ne može na zadovoljavajući način odgovoriti ograničavajući empirijsku komponentu na skup veoma širokih pretpostavki i onda nastavljajući u na čisto normativnom nivou. Ovo je najočitije tačno (kao što Waldron prihvata) za nezrele demokratije, gdje široki spektar patologija u funkcionisanju predstavničkih institucija čini nemogućim generalizaciju relativnih prednosti sudske, nasuprot zakonodavnoj brizi o pravima. Ali to je tačno i za Zapadne liberalne demokratije - koje su glavni Waldronov fokus - jer čak i u tim društvima zadovoljenje njegovih pretpostavi nije nekontroverzno i zavisi od historijski svjesnih, kontekstno-osjetljivih metoda koje Waldon želi da izbjegne [...] [U] određenim tačkama razvoja demokratskih institucija društva, sudska kontrola može biti ne samo moralno opravdana, već također i moralno nužna institucija [...] Problem sa sudskom kontrolom, ukratko, nije inherentno institucionalni problem, već problem sa načinom na koji sudije vrše (ili ne vrše) to ovlaštenje." (In Defence of Empirical Entanglement: The Methodological Flaw in Waldron’s Case against Judicial Review)
  • "[S]posobnost ustavnog suda da djeluje kao ograda protiv demokratskog autoritarizma može se kočiti nekim političkim uslovima koji intervencije ove vrste ciljaju da riješe. Ne samo to, već intervencija suda da zaštiti demokratski sistem nužno ima učinak, da li pozitivni ili negativni, na njegovu sposobnost da interveniše u budućim slučajevima. Interakcija o kojoj raspravljamo, drugim riječima, najbolje se opisuje kao dinamička petlja povratnih informacija [dynamic feedback loop], sa sposobnošću suda da djeluje prvo ograničen političkim uslovima na koje pokušava da utječe, a zatim reprekusijama za njega kao instituciju zbog bilo kojeg djelovanja koje preduzme. Ako se to čini mudro i pronicljivo, odluka može zaista biti okidač uspješnog ciklusa u smislu da svaka kasnija intervnecija progresivno poboljšava uslove za buduće intervencije. Ali jednako tome, ako se to ne čini kako treba, pokušana intervencija može biti okidač silazne spirale u smislu u kojem sud postaje progresivno manje i manje sposoban za intervneciju u svrhu spriječavanja proklizavanja u demokratsku autokratiju." (The South African Constitutional Court's Democratic Rights Jurisprudence: A Response to Samuel Issacharoff)
  • "[M]ogu se prepoznati četiri glavna tipa ustavnog suda: Principijelni sud, koji djeluje u uslovima gdje snažna politička kultura poštovanja sudske nezavisnosti, zajedno sa dobro razvijenom privrženosti pravne kulture za sudovanje u skladu sa pravom ne samo da dopušta, već također zahtijeva od njega da slijedi moralno i ustavno principijelno razumijevanje svog mandata; Politički sud, koji djeluje u okolnostima slabe pravne institucionalizacije i uporedno visokog izlaganja političkom napadu, gdje je jedina otvorena strategija za sud ta da gradi svoju institucionalnu nezavisnost na način koji sugeriše teorija "intervalne tolerancije"; Ograničeni sud, koji djeluje u dobro razvijenoj pravnoj kulturi, ali koji je izložen ozbiljnom riziku od političkog napada usred brze tranzicije u novi i nesigurni ustavni poredak, i gdje sud mora stalno posredovati između zahtjeva prava i politike; i Neograničeni sud, koji djeluje u pravnoj kulturi koja je ili izgubila vjeru u održivost razlikovanja prava i politike ili u kojoj se privrežnost toj razlici tek treba razviti, ali koji je relativno dobro izolovan od političkog napada, ili sretnim političkim okolnostima ili zbog toga što je politička kultura u zemlji razvila situaciju tolerancije u kojoj ustavne sudije mogu preduzimati odluke relativno neograničeni pravom." (Ibid.)
 • Thomas Adams
  • "Možemo reći [...] da je sudska odluka pravno opravdana samo u slučaju da je pravo ili zahtijeva ili dopušta, gdje drugi slučaj obuhvata mogućnost sudskog pravotvorstva." (Is there a Naturalistic Alternative? Realism, Replacement, and the Theory of Adjudication)
 • Thomas Christiano
  • Držeći da su druge stvari jednake, gubitak javne jednakosti koja razultira lošim sudskim odlukama je veća nego dobitak za javnu jednakost kada sud donese dobru odluku. Ovo iz razloga što gubitak koji nastaje iz loše sudske odluke (recimo poništavanjem demokratskog zakonodavstva koje je u skladu sa javnom jednakošću) je dupli gubitak dok je dobitak od toga što sud poništava loše demokratsko zakonodavstvo nije toliko veliki. Ali ovo implicira da ustavni sud može biti opravdan samo ako dobre odluke značajno nadmašuju u brojnosti ili prevažu u značaju nad lošim odlukama." (Ustav jednakosti)
 • Thomas Hobbes
  • "Što se tiče smisla zakona, kada postoji bilo kakva sumnja, za smisao treba pitati one kojima je najviši autoritet povjerio poznavanje načela, ili suđenje; jer suditi nije ništa drugo nego pomoću tumačenja primjenjivati zakon na pojedinačne slučajeve." (Građanin)
 • Thomas Bustamante
  • "[P]ostoje dva načina na koji odluka ustavnog suda može dobiti na svojoj autoritativnosti: prvo, poništavajući određenu zakonodavnu odredbu i blokirajući dalje raspravljanje o njenoj suštini, kao što se događa samo u pravnim sistemima koji usvoje snažnu formu sudske kontrole; i drugo, dajući prikladno tumačenje temeljnog prava u određenim situacijama koje nisu predviđene kada je Povelja sloboda izvorno usvajana. Dok prvi teži da ustanovi pravo i odredi njegovo konačno tumačenje, drugi drži da sadržaj prava nikada nije konačan i otvoren je za nova tumačenja. Dok prvi bolje objašnjava Razova koncepcija pravnog autoriteta, drugi je suprotan takvom opisu toga kako pravni sistem funkcioniše i kompatibilniji je sa Dworkinovom koncepcijom načina na koji autoritativni iskazi funkcionišu u praksi [...] [R]azovo gledište pretpostavlja koncepciju autoriteta sudova koja im pripisuje pravno ovlaštenje koje je puno teže opravdati nego ono Dworkinovog gledišta ili bilo kojeg drugog objašnjenja pravnog autoriteta koji pada izvan standardnog razumijevanja, koje smatra pravne iskaze kao preemptivne i sadržajno-nezavisne." (On the Difficulty to Ground the Authority of Constitutional Courts: Can Strong Judicial Review be Morally Justified?)
  • "Kao pravilo, autoritet ustavnog suda je opravdan pod pretpostavkom - ne uvijek empirijski provjerljivom - da sud na neki način služi demokratiji pomažući povinovanje sa "demokratskim uslovima" koji, u liberalnom društvu, znače da vlada mora imati "obzir za jednak status građana". Da bi se ustanovila legitimnost ustavnog suda treba nam analiza troškova i koristi koja se mora mjeriti u čisto instrumentalnom smislu. Ako treba da prihvatimo opravdanje za značajna ovlaštenja koja ustavni sudovi imaju nad demokratskim zakonodavstvom, onda se ne možemo osloniti na inherentna opravdanja kao što su "teza demokratskog opravdanja". Ostaje nam tek instrumentalno objašnjenje kao što je Razova "uobičajena teza opravdanja", koja legitimnost institucije sudske kontrole čini u potpunosti zavisnom od ispunjavanja detaljnog skupa uslova koje branilac sudske kontrole mora specificirati." (Ibid.)
 • Tom Ginsburg
  • "[I]zričito ustavno ovlaštenje i pristup sudskoj kontroli će biti veći gdje su političke snage razuđene, nego gdje postoji jedna dominantna stranka u vrijeme stvaranja ustava [...] Ovo zovem osiguravajućim modelom sudske kontrole. Nudeći alternativni forum za osporavanje vladinih djelovanja, sudska kontrola nudi oblik osiguranja potencijalnim izbornim gubitnicima tokom ustavnih pregovora. Kao što postojanje osiguravajućih tržišta umanjuje rizike ugovaranja, i stoga dopušta zaključivanje ugovora koji bi inače bili previše rizični, tako i mogućnost sudske kontrole smanjuje rizike ustavotvorstva za one stvaraoce koji vjeruju ta možda neće osvojiti vlast. Sudska kontrola stoga pomaže zaključivanje ustavnih pregovora koji bi inače propali." (Sudska kontrola u novim demokratijama)
  • "Moje je gledište da funkcija sudske kontrole u demokratiji ima malo toga sa neutralnom primjenom već postojećih pravila: radije, sudska kontrola je korisna u razvijanju samog demokratskog ustava. Ustavi po ovom gledištu su živući, rastući dokumenti; oni ne postoje u nekom "čistom" polju, spremni za tumačenje od sudskih eksperata. Sudska kontrola je važna po ovom gledištu jer nam omogućava da vidimo upravo koje su granice ustavnog sistema. Sudska kontrola poziva na proces dijaloga koji će razjasniti granice političke aktivnosti. Sam ovaj dijalog doprinosi i učvršćuje demokratsku samo-artikulaciju. Ustav se otkriva, ne kroz izričaje posebne klase mudrih ljudi, već kroz stalne interakcije među granama vlasti. Sistemi učinkovite sudske kontrole, iako nisu striktno nužni za ustavne sisteme, korisni su za otkrivanje tačnih granica normativnog okvira u razvoju koji "konstituiše" zajednicu i struktuira političko djelovanje. Sudska kontrola igra važnu ulogu u ustavnoj artikulaciji enuncirajući i rafinirajući šta ustav znači. Stalni proces tumačenja znači da se ustav stalno razvija i suptilno prilagođava novim društvenim uslovima. Konstitucionalizam se produbljuje. Sud igra ulogu u pomaganju u rastu ustava, kako u smislu stvaranja sve više prava, kao i u osiguranju zdravog osnova međusobne razmjene između ustava i njegove političke okoline." (Ibid.)
  • "Ako su sudovi strateški igrači [...] šta su izvori ograničenja? Stranka koja nije sretna sa sudskom odlukom ima, ugrubo, četiri opcije. Može se povinovati odluci i prihvatiti presudu [...] Alternativno, može zanemariti odluku suda i nadati se da će bilo kakva ovlaštenja koja sud ili druge institucije imaju za izvršenje odluke biti neučinkovita. Treće, može pokušati preokrenuti tumačenje suda, kroz izmjenu ustava, ili ako su takve procedure dostupne, formalno odbiti da prihvati odluku. Konačna i najekstramnija opcija jeste za stranku da napadne sud kao instituciju, pokušavajući da joj smanji nadležnosti ili učinkovitu moć u budućim slučajevima." (Ibid.)
  • "Jasno je da će količina prostora [djelovanja] koja je dostupna sudu biti određena u velikom dijelu od dostupnosti mehanizama nepridržavanja drugih političkih institucija." (Ibid.)
  • "Stara poslovica kaže da kad se slonovi bore, trava biva ugažena. Tako je i sa političkim borbama i demokratijom. Kada političke borbe postanu previše ozbiljne, demokratija biva pogažena od neobuzdanih političkih institucija. Transformišući političke sukobe u ustavne dijaloge, sudovi mogu umanjiti prijetnju demokratiji i dopustiti im da rastu. Da bi igrali ovu važnu ulogu doprinošenja ustavnoj stabilnosti i raspravi, sudovi moraju razviti njihovu sopstvenu moć tokom vremena. Ustavni sudovi igraju igre moći u pravnim arenama. Sudovi su ovlašteni od ustavotvoraca i dati su im alati da štite ustavni dogovor. Ali kasniji izbori koje sudovi čine kada igraju svoje igre mogu dopuniti ili isprazniti njihove arsenale. Sudovi mogu izazivati druge ili mogu tražiti političke saveznike. Oni mogu oprezno akumulirati političke dobitke na inkrementalni način ili odvažno se boriti za velike dijelove teritorije. Oni mogu izabirati svoje borbe pažljivo, ograničavajući borbe na one koje mogu dobiti i stoga čineći buduće prijetnje kredibilnim; ili mogu teško pogriješiti i izazvati destruktivne kontra napade." (Ibid.)
 • Tom Gerald Daly
  • "Da li sudovi zaista mogu 'graditi' demokratiju u državi koja izlazi iz autoritarne vladavine? [...] Ustavnim i regionalnim sudovima je povjereno da ostvare alhemijski podvig pretvorbe temeljnih materijala nove demokratije - nepotpuno političko rješenje, početna privrženost demokratskim pravilima i nesavršeni ustavni i međunarodni tekstovi - u zlato funkcionirajuće demokratije [...] Postojeće preporuke previše orijentisane na sudove za rješavanje ustavnih pitanja u novim demokratijama mogu kočiti radije nego pomoći njihovu demokratsku putanju. Najvažnije, mogu nas zaslijepiti za mogućnost alternativnih ili novih opcija ustavnog dizajna koji bi mogao biti efikasniji od sudova, ili barem potencijalnih modela koji su manje fokusirani na sudove. Urgentnost ostvarivanja boljeg razumijevanja sudova kao graditelja demokratije stoga ne treba biti u sumnji." (The alchemists: Courts as democracy-builders in contemporary thought)
 • Tom Hickey
  • "Središnje za sveopći [republikanski] argument [za sudsku kontrolu] jeste da kada se demokratija zamisli u smislu republikanskog razumijevanja jednako dijeljene narodne kontrole nad vladom, ovlaštenje sudija nad zakonodavstvom, dokle god je prikladno ograničeno, može se razmjeti kao inherentna komponenta same demokratije, radije nego kao prljava mala tajna, ili kao tip nužnog ustavnog zla koje se zahtjeva da bi se demokratija spasila od sebe. Protuvećinski element se stoga ne treba vidjeti kao "poteškoća" - barem ne nužno - već radije, kada je prikladno ograničena, kao kritična odlika, koja se zahjteva da bi demos uživao vrstu kratosa koji je nužan da bi prevladala sloboda kao nedominacija." (The republican virtues of the ‘new commonwealth model of constitutionalism’)

V[uredi]

 • Victor Ferreres Comella
  • "Danas, međutim, ustavi svugdje u svijetu imaju tendenciju da budu ambiciozniji, jer teže da zaštite određene principe temeljne pravde. U sve većem broju država, štaviše, takvi principi se uzimaju da obavezuju ne samo vladine institucije, već i privatne osobe također, da li neposredno ili posredno. Kao posljedica toga, ustav može prodrijeti u sva produčja prava [...] Ono što ustav govori o slobodi govora i privatnosti, o pravima radnika, o pravima optuženog, ima očit utjecaj na privatno pravo, radno pravo i krivično pravo, na primjer. Iz ove perspektive, ustavno pravo nije novo područje prava koje se treba dodati tradicionalnim. Radije, ono nudi nove leće kroz koje se tradicionalne grane prava moraju kritički sagledavati. Pravnici i sudije koji rade u bilo kojem području prava sada moraju igrati ustavnu igru." (Ustavni sudovi i demokratske vrijednosti)
 • Vissarion Belinsky
  • "Ko hoće suditi drugima, taj podvrgava i samoga sebe još strožijem sudu."
  • "Suditi logično i suditi istinito - dvije su različite stvari."

W[uredi]

 • Wael Hallaq
  • "Visoko formalizirani procesi savremenog suda i njegove strukture pravnog zastupništva (koje su skupe i imaju tendenciju da zataškaju pojedinačni glas stranke, da ne govorimo o njegovom osjećaju moralnosti) bili su nepoznati islamu. Isto tako su nepoznati bili i pravici i prekomjerni troškovi parničenja koji nedopuštaju slabima i siromašnima da ostvare svoja prava. Muslimanski sud uspio je upravo tamo gdje je neuspjeh savremenog suda, naime, u tome da bude posvećeno utočište unutar čijeg domena slabi i siromašni mogu pobijediti protiv moćnih i imućnih." (Uvod u islamsko pravo)
 • Wilfrid Waluchow
  • "Pravom i konvencijom, sudije su obavezane da primjenjuju ustav. Oni zasigurno nemaju slobodu da zanemare njegove zahtjeve. Niti su slobodni da zanemare ono što smo ranije nazvali “zahtjev dobre vjere”, zahtjev da pojedinci koji su normativno obavezani pravilima (ili drugim vrstama normativnog standarda) uvijek ih pokušaju da tumače i primjene u dobroj vjeri. Ovo uključuje, primijetili smo, dužnost da se dođe do najboljeg razumijevanja pravila od onih koji su obavezani. Također je važno primijetiti da ustavna pravila koja definišu ulogu sudija Vrhovnog suda nisu u potpunosti unutar normativnih ovlaštenja sudija da ih promijene ili uklone. Nasuprot toga, to su pravila političkog sistema, i sudije igraju samo jednu ulogu - doduše dosta veliku ulogu - u tom sistemu [...] mi moramo imati na umu da su temeljna pravila u smislu kojih mi ustanovljavamo naš politički sistem društvena pravila. Ona postoje unutar, i samo unutar, složene mreže praksi koje uključuju ponašanja i držanja velikog broja ljudi koji služe u velikom broju uloga. Pojedinci koji zanemare ta pravila prijete samim temeljima sistema, sistema kojeg većina nas smatra nužnim za naše interese i kojeg ćemo uobičajeno svim silama braniti kroz spektar društvenog pritiska. Zaista, kritičke reakcije - i sudske reakcije na te kritičke reakcije - citirane iznad, sugerišu da su sudije dosta osjetljive na različite pritiske koji potiču iz javnosti, i iz šire političke sfere u kojoj djeluju. Sudije ne žele da ih se vidi kao da uzurpiraju nečiju tuđu ulogu. Ne žele da ih se vidi kao da krše temeljna pravila ustavnog sistema čiji integralni dio čine. Ako ne možemo vjerovati našim sudijama da djeluju sa integritetom u poštovanju njihovih ustavnih dužnosti - uključujući i uvijek prisutnu dužnost dobre vjere - u svjetlu takvih pritisaka, kakva je nada za našu ustavnu demokratiju?" (Common-law teorija sudske kontrole)
  • "Ponovo je vrijedno primijetiti u ovom kontekstu opseg u kojem su, iz gotovo istih razloga, članovi upravnih tijela ovlašteni da usvajaju, tumače, i primjenjuju pojedinačna pravila i smjernice u skladu sa općim zakonodavstvom kojeg su usvojile predstavničke skupštine. I mnogi od ovih pojedinaca [...] nisu izabrani i nisu neposredno odgovorni izbornom tijelu na način na koji to jesu zakonodavci. Sudije treba posmatrati kao da služe analognu ulogu. Zaista, to je uloga koju teoretičari imaju na umu kada ukazuju na sudsku diskreciju i slična ovlaštenja razvoja normi kao da predstavlja vrstu delegiranog, “kvazi-sudskog” ovlaštenja. Razmišljajući o sudijama kao kvazi-zakonodavcima, ne trebamo misliti o njima kao da pokušavaju uzurpirati ulogu njihovih zakonodavnih kolega - optužbu koja se često ističe protiv sudija kada učestvuju u sudskoj kontroli. Suprotno tome, njihove uloge se mogu vidjeti kao komplemetarne i međusobno podržavajuće, ne kao suprotstavljene. Jedan (sudija) ima mogućnost da nadopuni napore drugog (zakonodavca). Svaka grupa, čineći napor u dobroj vjeri da ispuni svoju ulogu u smislenom suočavaju sa okolnostima stvaranja pravila (faktori poput nepoznavanja činjenica, neodređenosti ciljeva, razvoja tehnologije, promjenjivog društvenog konteksta, i tako dalje, zajedno stvaraju stalnu mogućnost da će potpuno prihvatljiva opća pravna pravila voditi, po primjeni na pojedinačne slučajeve, ka nesigurnim ili na drugi način neprihvatljivim posljedicama - op.a.), može doprinijeti sveukupnom naporu za osiguranjem različitih pogodnosti koje su učinjene mogućim vladavinom prava." (Ibid.)
 • Wojciech Sadurski
  • "Uloga ustavnih sudova u zaštiti ustavnih prava ne može se uhvatiti bilo kojom jednostavnom formulom ili definisati kao "stvar principa": ne može se istači ni da je, kao stvar principa, robusno ovlaštenje sudske kontrole nužno važan sastojak zaštite ljudskih prava, niti da neizbježno šteti takvoj zaštiti. Početna tačka za ocjenu uloge sudske kontrole mora biti pažljiva računica dobiti i gubitaka koji rezultiraju iz sistema sudske kontrole u određenoj državi. Dobici i gubici iz skupa određenih odluka, i onih koje rezultiraju iz samog postojanja sudske kontrole u toj državi, mora se ocijeniti. (Posljednje uključuje načine na koje sudska kontrola utječe na zakonodavno ponašanje – pozitivno ili negativno – i obrazovna uloga koju ima na poboljšanje svijesti zaštite prava unutar šire zajednice). Ishod ove složene računice jasno zavisi od naše preferirane artikulacije apstraktnih prava, i ljudi koji se ne slažu sa našim artikulacijama također se neće slagati ni sa konačnom presudom koja se tiče uloge sudske kontole u zaštiti prava. Ova činjenica neslaganja mora se također uzeti u obzir u obračunu. Iako možemo sumnjati u opću neto korist sudske kontrole, možemo imati neke razborite razloge za njenu potporu; to jeste, može biti racionalno podržavati sudsku kontrolu ako institucionalne pojedinosti sudskih institucija, u poređenju sa onima političkih grana vlasti, čini sudove osjetljivijim na obzire temeljnih prava općenito. Ovaj sud, međutim, zavisit će od specifičnih institucionalnih poređenja i ne može se činiti apstraktno iz određenih okolnosti u određenoj državi." (Prava pred sudovima)
  • "[Sudski aktivizam označava] zamjenu gledišta parlamentarne večine za onu večine u sudu po pitanju pravilne artikulacije značenja ustavnog temeljnog prava kada se ta gledišta sukobe i kada je moguće za sud, unutar skupa argumentativnih resursa koji su mu dostupni, da održi ili poništi zakon [...] Kao radni test sugerišem da ispitivanje "sudskog aktivizma" ustavnih sudova uključuje dva kriterija: značaj poništenih zakona pod odredbama o temeljnim pravima i priroda rasuđivanja koja je vodila takvom poništavanju." (Ibid.)
  • "[I]z puke činjenice da sud ostaje intra vires i ne krši formalna institucionalna pravila koja se tiču legitimnosti njegovih odluka, ne slijedi da su djelovanja suda neproblematična iz tačke gledišta legitimnosti u širem, kritičkom smislu riječi. Pitanje onda postaje ne: "Da li je sud ovlašten da donosi ove vrste odluka" već radije, "Treba li sud biti ovlašten da ih donosi?" Treba li jedino osiguranje protiv vršenja "ogromnog autoriteta" (da iskoristimo Ackermanove riječi) biti naša vjera u prodenciju sudija? Pitanje demokratske legitimnosti institucije nije iscrpljeno činjenicom da institucija djeluje unutar ustavom uspostavljenih organičenja, i da je sam ustav usvojen demokratski; ne postoji kontradikcija u tvrdnji da je ustavom i demokratijom usvojeno sredstvo nedemokratsko. Česta je pojava da demokratska procedura za uspostavljanje institucije ne dodjeljuje nužno demokratski karakter samoj instituciji. Demokratski uspostavljen ustavni konvent koji djeluje na demokratski način može odlučiti da ustanovi nedemokratsku, ili nesavršeno demokratsku, instituciju. Stepen demokratije koju ustavni konvent želi da ulije u institucije koje hoće da uspostavi samo po sebi je stvar slobodnog izbora, ako konvent treba biti istinski demokratski [...] Ustavna pravila koja se tiču različitih vanrednih stanja samo su jedan primjer strukture koja je nedemokratska po karakteru (i očito takva) ali koja je možda ustanovljena demokratski." (Ibid.)

Poslovice[uredi]

 • Ruske poslovice
  • "Kad siromah postane sudac, bogataši moraju napustiti selo."

Također pogledajte[uredi]

Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: